HELP i retten

Her finner du korte referater av dommer der HELP har ført saken for kjøpere med boligkjøperforsikring, fra og med 2015. Om du vil lese mer, inneholder alle saker rettens referanse slik at du kan henvende deg til domstolen for å få hele dommen. Arkivet er under utvikling, og det legges stadig inn nye saker.

2016 2015
15-100426TVI-OTIR/05 Oslo tingrett
Østlandet
Seier
Kort om saken: I prospektet var det opplyst at det var utført omfattende oppussingsarbeider på eiendommen av firmaet som selger jobbet i. Videre var det opplyst i salgsprospektet at "boligen er oppgradert med HDL (High Definition Living) for styring av lys og varme". I forbindelse med at kjøper hadde engasjert elektriker...

I prospektet var det opplyst at det var utført omfattende oppussingsarbeider på eiendommen av firmaet som selger jobbet i. Videre var det opplyst i salgsprospektet at "boligen er oppgradert med HDL (High Definition Living) for styring av lys og varme". I forbindelse med at kjøper hadde engasjert elektriker ble det oppdaget feil ved det elektriske anlegget. Kjøper vant saken fullt ut og ble tilkjent et prisavslag på over 150 000 kroner.

Retten var enig med kjøper om at det både var tilbakeholdt og gitt uriktige opplysninger om at arbeidene på det elektriske anlegget og at peisen ikke var utført av fagfolk. Kjøper vant saken fullt ut, og selger ble dømt til å betale kjøper prisavslaget på 164 260 kroner. Selger ble også dømt til å dekke alle saksomkostningene.

Les mer »
b
15-085407TVI-OTIR/01 Oslo tingrett
Østlandet
Seier
Kort om saken: Et halvt år etter overtakelse oppdaget kjøperne fuktskader på en vegg under deres leilighet i boliggårdens trappeoppgang. Kjøperne vurderte det som sannsynlig at fuktskadene kom fra badet til leiligheten, og kontaktet HELP Forsikring for juridisk bistand i saken. Kjøper vant saken og selger ble dømt til å dekke alle...

Et halvt år etter overtakelse oppdaget kjøperne fuktskader på en vegg under deres leilighet i boliggårdens trappeoppgang. Kjøperne vurderte det som sannsynlig at fuktskadene kom fra badet til leiligheten, og kontaktet HELP Forsikring for juridisk bistand i saken. Kjøper vant saken og selger ble dømt til å dekke alle saksomkostningene.

Retten var enig med kjøperne om at boligen var i vesentlig dårligere stand enn de kunne regne med. Kjøperne ble tilkjent prisavslag for det mangelfulle badet, men gjorde fratrekk på 110 000 kroner for den økte standarden og levetiden badet nå ville få. Kjøper vant saken fullt ut, og selger ble dømt til å dekke alle saksomkostningene.

Les mer »
b
15-083553TVI-OTIR/07 Oslo tingrett
Østlandet
Seier
Kort om saken: Kjøper oppdaget lekkasje fra taket i en leilighet og etter videre undersøkelser ble det avdekket flere feil i form av lekkasjer, sopp og råteskader. Kjøper ble til sammen tilkjent 864 468 kroner i prisavslag og erstatning. 

Kjøper oppdaget lekkasje fra taket i en leilighet og etter videre undersøkelser ble det avdekket flere feil i form av lekkasjer, sopp og råteskader. Kjøper ble til sammen tilkjent 864 468 kroner i prisavslag og erstatning. 

Retten kom til at kjøper hadde krav på et lavere prisavslag enn kjøpers advokat krevde, fordi den mente at rimeligere utbedringsmetoder var tilstrekkelige for å utbedre manglene. Retten mente at sameiet ikke hadde rettslig grunnlag for å hevde at vedlikeholdsansvaret for terrassen lå på kjøper, og dette var derfor ikke en mangel ved boligen som selger kunne holdes ansvarlig for. Partene var enige om at boligen hadde en mangel fordi leilighetens øverste etasje ikke var seksjonert. Retten tok stilling til hvor stort prisavslag kjøper skulle tilkjennes for dokumentavgift han måtte betale fordi boligen måtte seksjoneres om, på grunn av økte månedlige fellesutgifter, og for økt av andel av fellesgjeld. Kjøper ble tilkjent erstatning for advokatutgifter i saken mot sameiet vedrørende seksjonering. Kjøper ble til sammen tilkjent 864 468 kroner i prisavslag og erstatning. 

Les mer »
b
15-075694TVI-SALT Salten tingrett
Nord-Norge
Tap
Kort om saken: Etter overtakelse oppdaget kjøper at tomten de hadde kjøpt ikke omfattet de 75 kvadratmeterne på gateplan slik det fremgikk av salgsdokumentene. Dette var problematisk for kjøper fordi eiendommen ikke hadde totalt 5 parkeringsplasser som fremstilt ved salget, men kun to. Kjøper kunne da ikke bygge om boligen til to...

Etter overtakelse oppdaget kjøper at tomten de hadde kjøpt ikke omfattet de 75 kvadratmeterne på gateplan slik det fremgikk av salgsdokumentene. Dette var problematisk for kjøper fordi eiendommen ikke hadde totalt 5 parkeringsplasser som fremstilt ved salget, men kun to. Kjøper kunne da ikke bygge om boligen til to boenheter, noe som var planen bak kjøpet. Kjøper tapte saken.

Retten konkluderte med at kravet om prisavslaget hadde bortfalt ved passivitet. Begrunnelsen var at kjøper, etter avslaget fra selgersiden juni 2012, ikke hadde noen grunn til å vente i mer enn 2 år og 8 måneder før de reiste søksmål. Den langen tiden gjorde dermed at kjøper mistet retten til å få kravet behandlet av domstolene. Eierskifteforsikringsselskapet ble frifunnet.

Les mer »
c
15-071998TVI-OTIR/03 Oslo tingrett
Østlandet
Tap
Kort om saken: I verdi- og lånetaksten var det opplyst at boligen var bygget i 1949, men totalrenovert i 2009. I selgers egenerklæringsskjema var det opplyst at våtromsarbeidene var utført av fagfolk, og det var krysset "nei" på at elektrisk arbeider var utført av ufaglærte. En rekke avvik ble oppdaget i sikringsska...

I verdi- og lånetaksten var det opplyst at boligen var bygget i 1949, men totalrenovert i 2009. I selgers egenerklæringsskjema var det opplyst at våtromsarbeidene var utført av fagfolk, og det var krysset "nei" på at elektrisk arbeider var utført av ufaglærte. En rekke avvik ble oppdaget i sikringsskapet, og det ble krevd prisavslag for utbedring av sikringsskapet, og for det verdiminuset manglende samsvarserklæring utgjorde. Kjøper tapte saken og ble dømt til å dekke alle saksomkostningene.

Retten var enig med selger om at det ikke var gitt uriktige opplysninger, og fant heller ingen holdepunkter for at selger hadde tilbakeholdt opplysninger ved det elektriske anlegget. Hva gjelder den manglende samsvarserklæringen, uttalte retten at den fagmessige utførelsen av el-arbeidene var viktigere enn dokumentasjonen på dette. Retten kom også til at manglende samsvarserklæring uansett ikke hadde hatt betydning for kjøpet. Boligen ble vurdert ikke å være i dårligere stand enn kjøper kunne regne med, og selger vant saken fullt ut. Kjøper ble dømt til å dekke alle saksomkostningene. Disse ble dekket av HELP Forsikring, da saksomkostningene inngår i dekningen til boligkjøperforsikringen.

Les mer »
c
15-062515TVI-OTIR/07 Oslo tingrett
Østlandet
Tap
Kort om saken: I forkant av kontraktsinngåelsen var kjøper på en privat visning i leiligheten. På visningstidspunktet var leiligheten bebodd av en leietaker. Kort tid etter overtakelse oppdaget kjøper at det var en sprekk i parketten på kjøkkengulvet. Ved nærmere undersøkelse viste det seg at parketten under oppvaskmaskinen var fu...

I forkant av kontraktsinngåelsen var kjøper på en privat visning i leiligheten. På visningstidspunktet var leiligheten bebodd av en leietaker. Kort tid etter overtakelse oppdaget kjøper at det var en sprekk i parketten på kjøkkengulvet. Ved nærmere undersøkelse viste det seg at parketten under oppvaskmaskinen var fullstendig ødelagt som følge av en tidligere vannskade. Selger vant saken fullt ut og kjøper ble dømt til å betale dekke alle saksomkostningene. Disse ble dekket av HELP Forsikring, da saksomkostninger inngår i dekningen til boligkjøperforsikringen.

Retten uttalte at kjøper måtte bære risikoen for det dårlige badesluket, og konkluderte med at skadene på parketten ikke var store nok til at boligen var i dårligere stand enn kjøper kunne forvente. Selger vant saken fullt ut, og kjøper ble dømt til å betale dekke alle saksomkostningene. Disse ble dekket av HELP Forsikring, da saksomkostninger inngår i dekningen til boligkjøperforsikringen.

Les mer »
c
15-031277TVI-STOR Sør-Trøndelag tingrett
Tap
Kort om saken: Boligen var annonsert med hybeldel i sokkeletasjen. Kjøper ønsket å inkludere stuen i kjelleren til hyblene. Da kjøper hadde en arkitekt på befaring i boligen, påpekte arkitekten at stuen i kjelleren ikke kunne være godkjent. Etter nærmere undersøkelser ble det klart at dette rommet ikke var godkjent som rom for var...

Boligen var annonsert med hybeldel i sokkeletasjen. Kjøper ønsket å inkludere stuen i kjelleren til hyblene. Da kjøper hadde en arkitekt på befaring i boligen, påpekte arkitekten at stuen i kjelleren ikke kunne være godkjent. Etter nærmere undersøkelser ble det klart at dette rommet ikke var godkjent som rom for varig opphold. Kjøper krevde prisavslag for endringene som måtte gjøres for å få godkjent rommet som rom for varig opphold, men tapte og måtte betale sakskostnadene.

Retten mente at selv om rommet var beskrevet som "stue" i planskissen, fremgikk det klart av beskrivelsen i salgsannonsen at dette var en kjellerstue. Retten påpekte at en kjellerstue ikke er et rom for varig opphold. Det var derfor ikke gitt en uriktig opplysning om boligen. Retten mente at kjøper uansett ikke hadde overholdt sin undersøkelsesplikt. Fordi utleiemuligheten var viktig for kjøper, mente retten at han burde ha foretatt flere undersøkelser av utleiedelen. Dette gjaldt særlig om det aktuelle rommet var ment for varig bruk eller ikke, siden han ville inkludere dette rommet i utleiedelen. Retten mente også at kjøper ikke hadde en berettiget forventning om at rommet var godkjent for varig opphold. Det hadde mindre lysinnslipp enn en vanlig stue, og bar preg av å være et hobbyrom på visning. Selgersiden ble derfor frifunnet og ble tilkjent sakskostnader.

Les mer »
c