HELP i retten

Her finner du korte referater av dommer der HELP har ført saken for kjøpere med boligkjøperforsikring, fra og med 2015. Om du vil lese mer, inneholder alle saker rettens referanse slik at du kan henvende deg til domstolen for å få hele dommen. Arkivet er under utvikling, og det legges stadig inn nye saker.

2016 2015
15-083553TVI-OTIR/07 Oslo tingrett
Østlandet
Seier
Kort om saken: Kjøper oppdaget lekkasje fra taket i en leilighet og etter videre undersøkelser ble det avdekket flere feil i form av lekkasjer, sopp og råteskader. Kjøper ble til sammen tilkjent 864 468 kroner i prisavslag og erstatning. 

Kjøper oppdaget lekkasje fra taket i en leilighet og etter videre undersøkelser ble det avdekket flere feil i form av lekkasjer, sopp og råteskader. Kjøper ble til sammen tilkjent 864 468 kroner i prisavslag og erstatning. 

Retten kom til at kjøper hadde krav på et lavere prisavslag enn kjøpers advokat krevde, fordi den mente at rimeligere utbedringsmetoder var tilstrekkelige for å utbedre manglene. Retten mente at sameiet ikke hadde rettslig grunnlag for å hevde at vedlikeholdsansvaret for terrassen lå på kjøper, og dette var derfor ikke en mangel ved boligen som selger kunne holdes ansvarlig for. Partene var enige om at boligen hadde en mangel fordi leilighetens øverste etasje ikke var seksjonert. Retten tok stilling til hvor stort prisavslag kjøper skulle tilkjennes for dokumentavgift han måtte betale fordi boligen måtte seksjoneres om, på grunn av økte månedlige fellesutgifter, og for økt av andel av fellesgjeld. Kjøper ble tilkjent erstatning for advokatutgifter i saken mot sameiet vedrørende seksjonering. Kjøper ble til sammen tilkjent 864 468 kroner i prisavslag og erstatning. 

Les mer »
b
15-115992TVI-FOLL Follo tingrett
Østlandet
Tap
Kort om saken: På spørsmål om skadedyr i egenerklæringsskjemaet hadde selger svart: "Bor på landet, mus har forekommet, men katt har løst det". Kort tid etter overtakelse avdekket kjøper museekskrementer i boligen. Omfanget av ekskrementer tydet på at det hadde vært museforekomster i boligen over lang tid. Selgersiden bl...

På spørsmål om skadedyr i egenerklæringsskjemaet hadde selger svart: "Bor på landet, mus har forekommet, men katt har løst det". Kort tid etter overtakelse avdekket kjøper museekskrementer i boligen. Omfanget av ekskrementer tydet på at det hadde vært museforekomster i boligen over lang tid. Selgersiden ble frifunnet og tilkjent sakskostnadene.

Tingretten mente at selger hadde gitt kjøper den informasjonen hun hadde om mus i boligen, og at hun derfor ikke hadde holdt tilbake opplysninger ved salget. Av den grunn ble selgersiden frifunnet og tilkjent sakskostnadene.

Les mer »
c
15-071998TVI-OTIR/03 Oslo tingrett
Østlandet
Tap
Kort om saken: I verdi- og lånetaksten var det opplyst at boligen var bygget i 1949, men totalrenovert i 2009. I selgers egenerklæringsskjema var det opplyst at våtromsarbeidene var utført av fagfolk, og det var krysset "nei" på at elektrisk arbeider var utført av ufaglærte. En rekke avvik ble oppdaget i sikringsska...

I verdi- og lånetaksten var det opplyst at boligen var bygget i 1949, men totalrenovert i 2009. I selgers egenerklæringsskjema var det opplyst at våtromsarbeidene var utført av fagfolk, og det var krysset "nei" på at elektrisk arbeider var utført av ufaglærte. En rekke avvik ble oppdaget i sikringsskapet, og det ble krevd prisavslag for utbedring av sikringsskapet, og for det verdiminuset manglende samsvarserklæring utgjorde. Kjøper tapte saken og ble dømt til å dekke alle saksomkostningene.

Retten var enig med selger om at det ikke var gitt uriktige opplysninger, og fant heller ingen holdepunkter for at selger hadde tilbakeholdt opplysninger ved det elektriske anlegget. Hva gjelder den manglende samsvarserklæringen, uttalte retten at den fagmessige utførelsen av el-arbeidene var viktigere enn dokumentasjonen på dette. Retten kom også til at manglende samsvarserklæring uansett ikke hadde hatt betydning for kjøpet. Boligen ble vurdert ikke å være i dårligere stand enn kjøper kunne regne med, og selger vant saken fullt ut. Kjøper ble dømt til å dekke alle saksomkostningene. Disse ble dekket av HELP Forsikring, da saksomkostningene inngår i dekningen til boligkjøperforsikringen.

Les mer »
c
15-085407TVI-OTIR/01 Oslo tingrett
Østlandet
Seier
Kort om saken: Et halvt år etter overtakelse oppdaget kjøperne fuktskader på en vegg under deres leilighet i boliggårdens trappeoppgang. Kjøperne vurderte det som sannsynlig at fuktskadene kom fra badet til leiligheten, og kontaktet HELP Forsikring for juridisk bistand i saken. Kjøper vant saken og selger ble dømt til å dekke alle...

Et halvt år etter overtakelse oppdaget kjøperne fuktskader på en vegg under deres leilighet i boliggårdens trappeoppgang. Kjøperne vurderte det som sannsynlig at fuktskadene kom fra badet til leiligheten, og kontaktet HELP Forsikring for juridisk bistand i saken. Kjøper vant saken og selger ble dømt til å dekke alle saksomkostningene.

Retten var enig med kjøperne om at boligen var i vesentlig dårligere stand enn de kunne regne med. Kjøperne ble tilkjent prisavslag for det mangelfulle badet, men gjorde fratrekk på 110 000 kroner for den økte standarden og levetiden badet nå ville få. Kjøper vant saken fullt ut, og selger ble dømt til å dekke alle saksomkostningene.

Les mer »
b
15-160159TVI-JARE Jæren tingrett
Vestlandet
Seier
Kort om saken: Under overtakelse ble kjøperne anbefalt av selger om å installere lufteluker i leiligheten. To måneder etter overtakelse oppdaget kjøperne fuktinntrengning flere steder i boligen, kondensskader og feil ved utvendig fall. Kjøperne oppdaget også omfattende feil ved boligens terrasse. Kjøper vant saken fullt ut, og sel...

Under overtakelse ble kjøperne anbefalt av selger om å installere lufteluker i leiligheten. To måneder etter overtakelse oppdaget kjøperne fuktinntrengning flere steder i boligen, kondensskader og feil ved utvendig fall. Kjøperne oppdaget også omfattende feil ved boligens terrasse. Kjøper vant saken fullt ut, og selger ble dømt til å dekke alle saksomkostningene.

Retten var enig med kjøperne om at det var tilbakeholdt opplysninger om den dårlige ventilasjonen. Selger innrømte for retten at han hadde fått opplyst at terrassebordene lå for nær kledning, og at denne påføres fuktbelastning. Retten ga følgelig kjøperne også medhold i at selger hadde tilbakeholdt opplysninger om terrassens dårlige befatning. Kjøper vant saken fullt ut, og selger ble dømt til å dekke alle saksomkostningene.

 

 

Les mer »
b
15-139876TVI-BBYR/01 Bergen tingrett
Vestlandet
Seier
Kort om saken: Etter overtakelse oppdaget kjøper en del edderkopper i kjellerleiligheten, og at salt og sukker klumpet seg. Under kjøkkeninnredningen ble det funnet fuktskader. Kjøper rettet krav om heving av kjøpet, men retten konkluderte med at det ikke var tilstrekkelige tungtveiende grunner for at kjøper skulle få hevet k...

Etter overtakelse oppdaget kjøper en del edderkopper i kjellerleiligheten, og at salt og sukker klumpet seg. Under kjøkkeninnredningen ble det funnet fuktskader. Kjøper rettet krav om heving av kjøpet, men retten konkluderte med at det ikke var tilstrekkelige tungtveiende grunner for at kjøper skulle få hevet kjøpet. Derimot ble kjøper tilkjent prisavslag på over 300 000 kr.

Retten konkluderte med at det ikke var tilstrekkelige tungtveiende grunner for at kjøper skulle få hevet kjøpet. Derimot ble kjøper tilkjent prisavslag på kr 320 063,-. Ingen av partene ble tilkjent saksomkostninger.

Rettens begrunnelse bygget i hovedsak på at forliket mellom partene begrenset i noen grad hvilke skade som kunne tas med i søksmålet. Videre kom retten frem til at leiligheten var en lovlig boenhet og at kjøper ikke hadde ført gode nok bevis for at fuktskadene skyldtes fuktopptrekk fra gulv. Det var da det rimeligste utbedringsalternativet som ble lagt til grunn.

Les mer »
b
15-031277TVI-STOR Sør-Trøndelag tingrett
Tap
Kort om saken: Boligen var annonsert med hybeldel i sokkeletasjen. Kjøper ønsket å inkludere stuen i kjelleren til hyblene. Da kjøper hadde en arkitekt på befaring i boligen, påpekte arkitekten at stuen i kjelleren ikke kunne være godkjent. Etter nærmere undersøkelser ble det klart at dette rommet ikke var godkjent som rom for var...

Boligen var annonsert med hybeldel i sokkeletasjen. Kjøper ønsket å inkludere stuen i kjelleren til hyblene. Da kjøper hadde en arkitekt på befaring i boligen, påpekte arkitekten at stuen i kjelleren ikke kunne være godkjent. Etter nærmere undersøkelser ble det klart at dette rommet ikke var godkjent som rom for varig opphold. Kjøper krevde prisavslag for endringene som måtte gjøres for å få godkjent rommet som rom for varig opphold, men tapte og måtte betale sakskostnadene.

Retten mente at selv om rommet var beskrevet som "stue" i planskissen, fremgikk det klart av beskrivelsen i salgsannonsen at dette var en kjellerstue. Retten påpekte at en kjellerstue ikke er et rom for varig opphold. Det var derfor ikke gitt en uriktig opplysning om boligen. Retten mente at kjøper uansett ikke hadde overholdt sin undersøkelsesplikt. Fordi utleiemuligheten var viktig for kjøper, mente retten at han burde ha foretatt flere undersøkelser av utleiedelen. Dette gjaldt særlig om det aktuelle rommet var ment for varig bruk eller ikke, siden han ville inkludere dette rommet i utleiedelen. Retten mente også at kjøper ikke hadde en berettiget forventning om at rommet var godkjent for varig opphold. Det hadde mindre lysinnslipp enn en vanlig stue, og bar preg av å være et hobbyrom på visning. Selgersiden ble derfor frifunnet og ble tilkjent sakskostnader.

Les mer »
c
16-045965TVI-NOMO Nordmøre tingrett
Vestlandet
Seier
Kort om saken: Etter overtakelse mistenkte kjøper at det elektriske anlegget på kjøkkenet var utført av ufaglærte. Kjøper tok kontakt med HELP som sendte reklamasjon til selger. Kjøper mente at selger hadde brutt sin opplysningsplikt etter avhl. § 3-7 og krevde prisavslag tilsvarende utbedringskostnadene. Selger ble dømt til å bet...

Etter overtakelse mistenkte kjøper at det elektriske anlegget på kjøkkenet var utført av ufaglærte. Kjøper tok kontakt med HELP som sendte reklamasjon til selger. Kjøper mente at selger hadde brutt sin opplysningsplikt etter avhl. § 3-7 og krevde prisavslag tilsvarende utbedringskostnadene. Selger ble dømt til å betale prisavslag på over 60 000,-, samt dekke kjøpers sakskostnader.

Retten kom frem til at det ikke forelå en mangel etter avhl. § 3-7, da det ikke var godt nok bevist at feilen med det elektriske anlegget var noe selger kjente eller måtte kjenne til. Derimot kom retten frem til at selger hadde gitt uriktige opplysninger etter avhl. § 3-8. Selger hadde ikke krysset av i egenerklæringsskjema for om arbeidet var gjort faglært eller ei, men krysset av på at det forelå samsvarserklæring. Kjøper hadde derfor grunn til å tro at el-arbeidet var fagmessig utført. I tillegg mente retten at opplysningen hadde påvirket salget da det er kostbart å fikse et el-anlegg. Det forelå en mangel etter avhl. § 3-8. Selger ble dømt til å betale prisavslag på kr 64 090,-, samt dekke kjøpers sakskostnader.

Les mer »
b
15-165711ASD-HALO Hålogaland lagmannsrett
Nord-Norge
Seier
Kort om saken: Selger ga feil opplysninger om størrelsen på felleskostnadene i forkant av salget. Kjøper rettet krav mot selger om prisavslag og erstatning. Kjøper ble tilkjent erstatning og prisavslag, men dommen ble avsagt med dissens.

Selger ga feil opplysninger om størrelsen på felleskostnadene i forkant av salget. Kjøper rettet krav mot selger om prisavslag og erstatning. Kjøper ble tilkjent erstatning og prisavslag, men dommen ble avsagt med dissens.

Retten mente at prisavslaget/erstatning måtte utmåles etter kjøpers konkrete planer med boligen, som enten måtte være at salg av boligen og eventuelt få et tap på grunn av verdireduksjon, eller at hun ble boende og fikk månedlige merkostnader til fellesutgiftene. Noe annet ville medføre en dobbeltkompensasjon. Retten la til grunn at det ikke fremstod som en nærliggende mulighet for kjøper å selge leiligheten og erstatningen ble derfor beregnet etter merkostnadene. Det var mange usikkerhetsmomenter inne i bildet med tanke erstatningsutmålingen. Men retten landet til slutt på at kjøper ble tilkjent erstatning på kr 200 000,-, samt opprettholdelse av prisavslaget på kr 75 000,- tilkjent av tingretten. Dommen ble avsagt med dissens.

Les mer »
b
15-139777TVI-DRAM Drammen tingrett
Østlandet
Seier
Kort om saken: Selger hadde gjennom egenarbeid pusset opp badet i leiligheten før den blir lagt ut for salg. Etter overtakelsen ble det klart for kjøper at naboen under hadde takdrypp. Det ble innhentet fagkyndig til å se på problemet, som konkluderte med at sluket hadde sprukket opp ved montering og derfor ikke var tett. Kjø...

Selger hadde gjennom egenarbeid pusset opp badet i leiligheten før den blir lagt ut for salg. Etter overtakelsen ble det klart for kjøper at naboen under hadde takdrypp. Det ble innhentet fagkyndig til å se på problemet, som konkluderte med at sluket hadde sprukket opp ved montering og derfor ikke var tett. Kjøper fikk medhold for sitt krav om prisavslag, samt at selger ble dømt til å betale sakskostnader.

Kjøper fikk medhold for sitt krav fullt ut. Selger ble dømt til å betale kjøpers sakskostnader på kr 12 510,-.

Les mer »
b
15-197889TVI-ALST Alstahaug tingrett
Nord-Norge
Seier
Kort om saken: Etter overtakelse av en 47 år gammel bolig oppdaget kjøper vanninnsig i kjelleren. Kjøper ble tilkjent prisavlag og selgersiden ble dømt til å betale sakskostnadene.

Etter overtakelse av en 47 år gammel bolig oppdaget kjøper vanninnsig i kjelleren. Kjøper ble tilkjent prisavlag og selgersiden ble dømt til å betale sakskostnadene.

Retten trodde ikke på selger da han forklarte at han hadde gitt opplysninger om forholdet til kjøper. Det var opplyst om at "litt fukt kan forekomme i yttervegg kjeller", men retten mente at det var stor forskjell på "litt fukt" og at det sildrer vann inn i kjelleren. Selger hadde brutt sin opplysningsplikt ved ikke å gi disse opplysningene til kjøper. Retten mente også at selger måtte kjenne til at grunnmuren var knekt og at veggene var seget inn. Selger hadde lagt gulv i kjelleren og tilpasset det til ujevnheten i veggen. Selger hadde også lagt drenering rett under sprekken for å få vekk vannet som kom inn i kjelleren der. Etter at retten hadde gjort et fradrag for standardheving, ble kjøper tilkjent 175 000 kroner i prisavslag. Selgersiden ble dømt til å betale sakskostnadene.

Les mer »
b
15-153092TVI-BBYR/03 Bergen tingrett
Vestlandet
Seier
Kort om saken: Kjøper oppdaget fuktskader i taket under baderommet. Fagkyndige konkluderte med at årsaken var et utett bad. Sluket var ikke forskriftsmessig festet i gulvplatene og vannet rant derfor ikke ut i avløpet. Før boligkjøpet hadde selger opplyst om at badet var pusset opp av fagkyndige, men kjøper fikk ikke fremlagt ferd...

Kjøper oppdaget fuktskader i taket under baderommet. Fagkyndige konkluderte med at årsaken var et utett bad. Sluket var ikke forskriftsmessig festet i gulvplatene og vannet rant derfor ikke ut i avløpet. Før boligkjøpet hadde selger opplyst om at badet var pusset opp av fagkyndige, men kjøper fikk ikke fremlagt ferdigattest eller skriftlig garanti på arbeidene. Kjøper ble tilkjent prisavslag og selgersiden ble dømt til å betale sakskostnadene.

Retten mente at de kostnadene kjøper hadde hatt i forbindelse med oppussingen av badet var rimelige og forsvarlige. Retten la vekt på at å pusse opp hele badet ville gjøre at hele badet ble fagmessig, slik kjøper hadde blitt opplyst om at badet var før de kjøpte boligen. Retten gjorde et mindre fradrag for den fordelen kjøper fikk ved å få dokumentasjon på fagmessige arbeider på badet. Kjøper ble etter dette tilkjent et prisavslag på 140 000 kroner. Selgersiden ble dømt til å betale sakskostnadene.

Les mer »
b
15-132011TVI-STOR Sør-Trøndelag tingrett
Seier
Kort om saken: Kun få dager før overtakelse av en 30 år gammel bolig, oppdaget kjøper at det var en nedbøyning i taket på boligens tilbygg. Det viste seg at limtredrageren i boligen var underdimensjonert. Etter overtakelse oppdaget kjøper at det var utett tak i uteboden, og at det var svikt i fundamentet over inngangspartiet fordi...

Kun få dager før overtakelse av en 30 år gammel bolig, oppdaget kjøper at det var en nedbøyning i taket på boligens tilbygg. Det viste seg at limtredrageren i boligen var underdimensjonert. Etter overtakelse oppdaget kjøper at det var utett tak i uteboden, og at det var svikt i fundamentet over inngangspartiet fordi det også var underdimensjonert. Kjøper ble tilkjent et prisavslag, men kun for utbedring av inngangspartiet. Selgersiden ble dømt til å betale deler av kjøpers sakskostnader.

Retten kom etter en helhetsvurdering til at takstmannen som selger benyttet i forbindelse med salget ikke burde skjønt at limtredrageren var underdimensjonert. Kjøper fikk derfor ikke prisavslag for det forholdet. Kjøper fikk heller ikke prisavslag for uteboden, fordi feilene der var synlige for kjøper på visning. Retten mente imidlertid at takstmannen burde ha sett at inngangspartiet var underdimensjonert, og kjøper ble derfor tilkjent et prisavslag for utbedring av inngangspartiet på 45 000 kroner. Selgersiden ble dømt til å betale deler av kjøpers sakskostnader.

Les mer »
b
15-202771TVI-FOLL Follo tingrett
Østlandet
Tap
Kort om saken: Kjøper oppdaget etter overtakelse noen løse fliser på badet. På bakgrunn av dette mente kjøper at selger hadde brutt sin opplysningsplikt etter avhl. § 3-7. Det ble anført at selger visste om de løse flisene og dermed var pliktet til å opplys om dette. Kjøper tapte saken og ble dømt til å betale sakskodtnadene.

Kjøper oppdaget etter overtakelse noen løse fliser på badet. På bakgrunn av dette mente kjøper at selger hadde brutt sin opplysningsplikt etter avhl. § 3-7. Det ble anført at selger visste om de løse flisene og dermed var pliktet til å opplys om dette. Kjøper tapte saken og ble dømt til å betale sakskodtnadene.

Selger ble frifunnet. Kjøper ble dømt til å betale sakskostnader på kr 15 400,-.

Les mer »
c
15-111012TVI-NERO Nedre Romerike tingrett
Østlandet
Seier
Kort om saken: Den første vinteren kjøper bodde i boligen, merket han at gårdsplassen hevet seg som følge av tele i bakken. I tillegg rant vann inn i garasjen slik at garasjeporten frøs og det ble isdannelser i og rundt garasjen. Kjøper tok kontakt med HELP, som på vegne av kjøper sendte reklamasjon til selger med krav om prisavsl...

Den første vinteren kjøper bodde i boligen, merket han at gårdsplassen hevet seg som følge av tele i bakken. I tillegg rant vann inn i garasjen slik at garasjeporten frøs og det ble isdannelser i og rundt garasjen. Kjøper tok kontakt med HELP, som på vegne av kjøper sendte reklamasjon til selger med krav om prisavslag. Kjøper vant saken fullt ut.

Kjøper fikk medhold fullt ut. Selger ble dømt til å betale prisavslag på kr 238 473,-. Selger måtte dekke kjøpers sakskostnader, totalt kr 94 025,-.

Les mer »
b
15-132944ASD-BORG/03 Borgarting lagmannsrett
Østlandet
Seier
Kort om saken: Da selgerne kjøpte boligen for 25 år siden, innredet de kjelleren uten at dette ble søkt om til kommunen. Under punktet ferdigattest/midlertidig brukstillatelse stod det at boligmassen var oppført før dagens regler om midlertidig brukstillatelse og ferdigattest. I forbindelse med utbedringsarbeider av boligen b...

Da selgerne kjøpte boligen for 25 år siden, innredet de kjelleren uten at dette ble søkt om til kommunen. Under punktet ferdigattest/midlertidig brukstillatelse stod det at boligmassen var oppført før dagens regler om midlertidig brukstillatelse og ferdigattest. I forbindelse med utbedringsarbeider av boligen ble kjøperne oppmerksomme på at kjelleretasjen ikke var lovlig innredet, og at det ikke forelå ferdigattest for kjelleren som sådan. Saken gikk for tingretten, hvor kjøperne tapte. Kjøpers advokat var uenig med tingrettens begrunnelse, og anket derfor saken videre til lagmannsretten. Kjøperne vant saken fullt ut i lagmannsretten, og ble tilkjent 550 000 kroner.

Retten var enig med kjøper om at selgers opplysningsplikt gikk foran kjøpers undersøkelsesplikt og anså kjøperne som presset av megleren forut for kjøpet. Retten mente også det var gitt misvisende opplysninger til kjøperne, og at selgerne hadde hatt alle muligheter til å rette opp i de uriktige opplysningene dersom de ønsket det. Kjøperne vant saken fullt ut, og ble tilkjent 550 000 kroner, etter fradrag for den standardheving utbedringene hadde medført. Selger tapte saken fullstendig, og ble dømt til å dekke alle saksomkostningene for både tingretten og lagmannsretten.

 

Les mer »
b
15-110957TVI-NETE Nedre Telemark tingrett
Østlandet
Seier
Kort om saken: Kort tid etter overtakelse oppdaget kjøper av en bolig at det var vanninntrenging i garasjen og i et rom mellom boligen og garasjen. Kjøpersiden vant saken og selgersiden ble også dømt til å betale kjøpers sakskostnader.

Kort tid etter overtakelse oppdaget kjøper av en bolig at det var vanninntrenging i garasjen og i et rom mellom boligen og garasjen. Kjøpersiden vant saken og selgersiden ble også dømt til å betale kjøpers sakskostnader.

Retten fant det sannsynliggjort at det var fuktproblemer og lekkasjeproblemer i boligen også i selgers eiertid, og at selger burde ha kjent til problemene. Retten kom derfor til at selger hadde holdt tilbake opplysninger om eiendommen. Fordi kjøper ville få en viss standardheving på eiendommen som følge av utbedringene, ble prisavslaget satt til 160 000 kroner. Selgersiden ble også dømt til å betale kjøpers sakskostnader

Les mer »
b
15-197112TVI-FOLL Follo tingrett
Østlandet
Tap
Kort om saken: Kort tid etter overtakelse reklamerte kjøper over flere forhold ved boligen, blant annet at det var feil fall til sluk på begge badene i boligen, og at inspeksjonsluke og sluk under badekar på ett av badene var plassert langt fra hverandre at det ikke var mulig å rengjøre sluket.  Selger opplyste før kjøpet om...

Kort tid etter overtakelse reklamerte kjøper over flere forhold ved boligen, blant annet at det var feil fall til sluk på begge badene i boligen, og at inspeksjonsluke og sluk under badekar på ett av badene var plassert langt fra hverandre at det ikke var mulig å rengjøre sluket.  Selger opplyste før kjøpet om at det ene badet var oppgradert ved egeninnsats. Selgersiden ble frifunnet og tilkjent sakskostnader.

Retten var ikke enig med kjøpers advokat i at selger burde ha kjent til feilene ved badene fordi han var rørlegger. Selger forklarte at det var slepelister nederst på dusjdørene da de kjøpte boligen, og at de av den grunn ikke hadde hatt problemer med vannansamling på gulvet på badene. Det kunne derfor ikke forventes at selger merket at fallforholdene ikke var forskriftsmessige. Retten hadde vanskelig for å forstå at selger aldri hadde forøkt å rense sluket i løpet av sine sju år som eier av boligen, og dermed ikke oppdaget at sluket ikke kunne renses. Retten fant imidlertid at forholdet kunne utbedres relativt billig, og kom derfor til at forholdet ikke utgjorde en mangel ved boligen. Til tross for at retten fant at selger ikke hadde vært aktsom nok da han som rørlegger ikke hadde satt seg inn i forskriftskravene som gjaldt ved renovering av bad, mente retten at opplysninger om feil fallforhold på badet ikke ville ha hatt betydning for prisen kjøper ga for boligen. Selgersiden ble derfor frifunnet og tilkjent sakskostnader.

Les mer »
c
15-062515TVI-OTIR/07 Oslo tingrett
Østlandet
Tap
Kort om saken: I forkant av kontraktsinngåelsen var kjøper på en privat visning i leiligheten. På visningstidspunktet var leiligheten bebodd av en leietaker. Kort tid etter overtakelse oppdaget kjøper at det var en sprekk i parketten på kjøkkengulvet. Ved nærmere undersøkelse viste det seg at parketten under oppvaskmaskinen var fu...

I forkant av kontraktsinngåelsen var kjøper på en privat visning i leiligheten. På visningstidspunktet var leiligheten bebodd av en leietaker. Kort tid etter overtakelse oppdaget kjøper at det var en sprekk i parketten på kjøkkengulvet. Ved nærmere undersøkelse viste det seg at parketten under oppvaskmaskinen var fullstendig ødelagt som følge av en tidligere vannskade. Selger vant saken fullt ut og kjøper ble dømt til å betale dekke alle saksomkostningene. Disse ble dekket av HELP Forsikring, da saksomkostninger inngår i dekningen til boligkjøperforsikringen.

Retten uttalte at kjøper måtte bære risikoen for det dårlige badesluket, og konkluderte med at skadene på parketten ikke var store nok til at boligen var i dårligere stand enn kjøper kunne forvente. Selger vant saken fullt ut, og kjøper ble dømt til å betale dekke alle saksomkostningene. Disse ble dekket av HELP Forsikring, da saksomkostninger inngår i dekningen til boligkjøperforsikringen.

Les mer »
c
15-100426TVI-OTIR/05 Oslo tingrett
Østlandet
Seier
Kort om saken: I prospektet var det opplyst at det var utført omfattende oppussingsarbeider på eiendommen av firmaet som selger jobbet i. Videre var det opplyst i salgsprospektet at "boligen er oppgradert med HDL (High Definition Living) for styring av lys og varme". I forbindelse med at kjøper hadde engasjert elektriker...

I prospektet var det opplyst at det var utført omfattende oppussingsarbeider på eiendommen av firmaet som selger jobbet i. Videre var det opplyst i salgsprospektet at "boligen er oppgradert med HDL (High Definition Living) for styring av lys og varme". I forbindelse med at kjøper hadde engasjert elektriker ble det oppdaget feil ved det elektriske anlegget. Kjøper vant saken fullt ut og ble tilkjent et prisavslag på over 150 000 kroner.

Retten var enig med kjøper om at det både var tilbakeholdt og gitt uriktige opplysninger om at arbeidene på det elektriske anlegget og at peisen ikke var utført av fagfolk. Kjøper vant saken fullt ut, og selger ble dømt til å betale kjøper prisavslaget på 164 260 kroner. Selger ble også dømt til å dekke alle saksomkostningene.

Les mer »
b