15-153604TVI-NHER Nord-Troms tingrett

b
Nord-Norge
Seier

Det var snakk om en bolig som var nyrenovert i 2009 og ingen negative bemerkninger eller opplysninger ble gitt i forbindelse med salget. Etter overtakelse oppdaget kjøper at det drapp vann fra to vinduer inne i boligen under kraftig regnvær. Byggmester kom på befaring og konkluderte med utett yttertak på grunn av feil utførelse ved legging. Kjøper ble tilkjent et prisavslag på over 200 000 kr.

Mer om saken

Kjøper kontaktet HELP forsikring, som sendte reklamasjon til selger. Det ble anført at boligen var i vesentlig dårligere stand enn det kjøper hadde grunn til å regne med, jf. avhl. § 3-9, 2. pkt. Ut fra den informasjonen som forelå ved salget, hadde kjøper grunn til å regne med en feilfri bolig oppført i samsvar med gjeldende regelverk. Det ble krevd prisavslag, oppad begrenset til kr 324 247,-. Selger avviste imidlertid ansvar i saken og krevde frifinnelse.

Resulat

Retten fant det godt nok bevist at yttertaket var utett med påfølgende vanninnsig til underliggende konstruksjon, samt andre ulike feil og skader som følge av ufagmessig utført arbeid på taket. Videre mente retten at ut fra hvordan boligen var beskrevet i salgsdokumentene og dens lave alder, kunne kjøper forvente at boligen ikke hadde noen særlige avvik fra gjeldende regelverk, slik at de feil som var avdekket utgjorde et vesentlig avvik fra det kjøper hadde grunn til å regne med. Dette, sammenholdt med utbedringskostnadene på 5,5 % av kjøpesummen, gjorde at det forelå en mangel etter avhl. § 3-9, 2. pkt. Selger ble dømt til å betale prisavslag på kr 219 247,-. Hver av partene måtte dekke sine egne sakskostnader fordi ingen fikk medhold fullt ut eller i det vesentlige.