15-186626TVI-KOSA/01 Kristiansand tingrett

b
Sørlandet
Seier

Før kjøp av en hovedeiendom med en tilleggstomt, gjorde kjøperne undersøkelser knyttet til tilleggstomten. Reguleringsplanen ga uttrykk for at området var regulert til boligformål, og at det ikke var noen begrensninger på utnyttelsesgraden av tomtene. Kjøper vant saken og ble tilkjent et prisavslag på 450 000 kroner.

Mer om saken

Da kjøperne tok kontakt med kommunen for å kunne begynne å bygge på tilleggstomten, viste kommunen til at det var nødvendig å avklare forholdene rundt tilleggstomten med naboen.  Det viste seg at selger hadde kjøpt tomten sammen med naboen, og at denne hadde blitt delt mellom de to. Halve tilleggstomten var sammenføyd med hovedeiendommen etter vedtak fra kommunen. Selger hadde ikke gitt informasjon om dette til kjøper før kjøpet. Selger avgikk ved døden, og kravet ble derfor rettet mot hans eierskifteforsikringsselskap, Protector. Kjøper ble representert av advokat fra HELP gjennom sin boligkjøperforsikring. Advokaten anførte at det var gitt uriktige opplysninger i forbindelse med salget. Det ble krevd 450 000 kroner i prisavslag på bakgrunn av en vurdering av verdireduksjonen forholdet utgjorde for eiendommen.Protectors advokat hevdet at det var reklamert for sent i saken, og at det uansett ikke var gitt uriktige eller mangelfulle opplysninger om tilleggstomten.

Resulat

Retten var uenig med Protectors advokat i at det var reklamert for sent. På grunn av at kjøperne hadde gjort grundige undersøkelser før kjøpet av reguleringsplan og utbyggingsbestemmelser for området, samt om det var servitutter knyttet til tomten, hadde de ikke misligholdt sin undersøkelsesplikt etter overtakelse. Retten bemerket at kjøper ikke hadde fått to tomter slik det fremgikk av avtalen, og fant det derfor klart at det forelå en mangel etter avhendingsloven. Retten tilkjente kjøper prisavslag på 450 000 kroner, og Protector ble dømt til å betale sakskostnadene.