Egenmelding

Egenmelding gir rett til sykepenger eller lønn fra arbeidsgiver uten at arbeidstakeren trenger å fremvise legeattest.

Egenmelding om sykdom eller skade som medfører arbeidsuførhet gir arbeidstaker rett til sykepenger/lønn fra arbeidsgiver uten at arbeidstakeren må fremlegge legeerklæring. Egenmeldingen kan gis muntlig eller skriftlig, men arbeidsgiver kan kreve at muntlig egenmelding bekreftes skriftlig av arbeidstaker når arbeidet er gjenopptatt.

Retten til å benytte egenmelding gjelder for opptil tre dager ad gangen. Ved nytt sykefravær innen 16 dager regnes tidligere sykefravær uten legeerklæring med. Arbeidsgiver kan begrense arbeidstakers rett til sykepenger på grunnlag av egenmelding utover fire fravær i løpet av en 12 måneders periode.

Retten til å benytte egenerklæring forutsetter at arbeidstaker har vært ansatt i minst to måneder. Avvikende ordninger kan følge av avtaler, f.eks. IA-bedrifter.

Du kan lese mer om egenmelding på  NHOs nettsider , eller hos  NAV .