Eksigibelt gjeldsbrev

Et gjeldsbrev med påtegnelse på gjeldsbrevet om at utstederen, det vil si debitor, vedtar at kreditor kan gå til tvangsfullbyrdelse av kravet uten forutgående dom dersom kravet ikke blir infridd som avtalt.

Et eksigibelt gjeldsbrev er tvangsgrunnlag etter  tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2.  Hvordan et slikt krav kan tvangsinndrives kan du lese om på politiet sine nettsider .