Feriepenger

Feriepenger tjenes opp det året før ferien skal avvikles. Hvis man ikke har vært i jobb året før, har man fortsatt rett på ferie, men ikke rett til feriepenger.

Feriepengene skal erstatte lønnsbortfallet når arbeidstaker tar ferie.
Opptjeningsåret for feriepenger er det forrige kalenderår. Ferieåret er det året ferien avvikles. De feriepengene man tjener i opptjeningsåret, utbetales i forbindelse med ferieavviklingen i det påfølgende ferieåret.

Beregning av feriepenger

Feriepengene beregnes ut fra det man har fått som arbeidsvederlag i opptjeningsåret. Ikke alle utbetalinger inngår i beregningen. Det skal f.eks. ikke beregnes feriepenger av utbetalinger som gjelder dekning av utgifter i forbindelse med tjenesten (reiseutgifter f.eks.), feriepenger som er utbetalt i opptjeningsåret eller andel av nettoutbytte.

Når det gjelder bonus og provisjonsbasert lønn så er det i dom slått fast at prinsippet om vederlag som er resultat av personlig arbeidsinnsats, skal gi rett til feriepenger.

De utbetalinger som inngår, utgjør feriepengegrunnlaget. Ditt feriepengegrunnlag skal fremgå av lønns- og trekksoppgaven for opptjeningsåret. Feriepengene utgjør 10,2 % av feriepengegrunnlaget. For arbeidstakere over 60 år, er satsen 12,5 %.

Trekk i feriepengene

Mange vil oppleve at det gjøres trekk i feriepengene for den ekstra ferien. Enkelt forklart så er det slik at når man får mer ferie, vil man arbeide mindre og dermed få mindre lønn.

Ved mange arbeidsplasser avregner man feriepengene på en fast måned, f.eks juni. Da vil man beregne feriepengene ut fra den avtalte prosenten (f.eks  12 %) og få et bestemt beløp. Deler av dette beløpet tilbakeføres så til månedslønnen, slik at man får vanlig månedslønn i 11 måneder og feriepenger i én måned, selv om man i realiteten har 4 feriedager i den ene av de 11 månedene.

Om du skal trekkes og hvor mye du skal trekkes vil derfor avhenge av hvor mye ferie du skal avvikle dette året, og om du beholder vanlig månedslønn de øvrige månedene av året. Man har ikke krav på vanlig lønn i ferien istedenfor prosentberegnede feriepenger.

Utbetaling

Feriepengene utbetales normalt siste vanlige lønningsdag før ferien. Arbeidstakeren kan kreve å få utbetalt feriepengene senest 1 uke før ferien begynner. Dersom ferien deles, skal feriepengene deles tilsvarende.
Ferie som ikke er avviklet, overføres til neste ferieår. Ferie som ikke avvikles på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon skal derimot utbetales første lønningsdag etter ferieårets utløp. Feriepenger for ikke avviklet ferie skal utbetales første lønningsdag etter ferieårets utløp (januar).

Når arbeidsforholdet opphører, skal arbeidstakeren ha utbetalt feriepengene som er opptjent fram til sluttdato. Utbetalingen skal skje siste lønningsdag før fratreden.
Les mer om feriepenger hos Arbeidstilsynet .

Hele Ferieloven finner du på lovdata.no.