Ihendehavergjeldsbrev

Det samme som ihendehaverobligasjon. Gjeldsbrev hvor den som har gjeldsbrevet i hende er rette kreditor.

Inneholder som regel ikke opplysninger om hvem som er kreditor . Et slikt gjeldsbrev kan overdras, og erververen kan enten overdra det videre, eller kreve gjeldsbrevets pålydende utbetalt.