Når ektepakter ikke godkjennes

Ektepakt er nødvendig hvis ektefellene vil avtale særeie, innskrenke retten til skjevdeling, eller hvis de gir hverandre større gaver.

Ektepaktregisteret sender imidlertid 30 % av innsendte ektepakter i retur fordi de ikke oppfyller reglene. Mange av ektepaktene er utfylt av advokater.

Forhåndsavtaler om deling av verdiene ved et fremtidig samlivsbrudd kan ikke inngås. Det betyr at partene ikke kan inngå en ektepakt hvor de avtaler at "ved samlivsbruddet skal mannen ha minst kr 2 millioner av boligens verdi", eller at "ved samlivsbruddet skal kona ha den felles boligen utlagt til seg".

Forhåndsgodkjennelse fra Ektepaktregisteret

Når samlivsbruddet først har skjedd, er det avtalefrihet rundt skifteoppgjøret . Det betyr at partene kan avtale hva de vil om oppgjøret når samlivsbruddet er et faktum, men altså ikke før.

Likevel kan det oppstå tvil om hva som er tillatt i en ektepakt. Mange ektepakter blir som nevnt heller ikke godkjent. Det kan derfor være hensiktsmessig å innhente forhåndsgodkjennelse fra Ektepaktregisteret i Brønnøysund før ektepakten sendes inn. Særlig kan det oppstå tvil rundt formuleringer som handler om hvem som er ansvarlig for ulike typer gjeld. Som hovedregel er det ikke anledning til å inngå avtaler om ansvar for gjeld i ektepakt.

Eksempel

Vår kunde skulle overføre sin ideelle halvpart av boligen til hustruen, og hele eiendommen skulle etter dette være hennes særeie. For å sikre at hun heretter også skulle være ansvarlig for pantegjelden alene, med gjeldsfradrag i eiendommen, innhentet HELPs advokat forhåndstilsagn om at følgende formulering ville bli godkjent når gjeldsovertakelsen ble satt som vilkår for gaven:

"En ideell halvpart av boligeiendommen gnr. x, bnr. y i Z kommune, gis i gave fra mannen til hustruen. Hele eiendommen skal være hennes særeie. Gaven ytes under forutsetning av at hustruen alene overtar ansvaret for gjeld påheftet eiendommen. Den påheftede gjeld skal gå til fradrag i hennes særeie. ”En ikke-tinglyst ektepakt vil gjelde som en avtale mellom ektefellene, men for at ektepakten skal ha rettsvirkninger overfor kreditorer, må den tinglyses.