Basseng i garasjen

Kjøperne fant garasjen oversvømt da de kom hjem fra påskeferie, og mente at selger burde ha opplyst om feil fall på tomta. Kjøper gikk til sak, men fikk ikke medhold i retten. Selger, som hadde bodd i huset i mer enn 30 år, ble trodd på at han aldri hadde opplevd det samme. Han hadde imidlertid vært en flittig snømåker. HELP mente at saken burde prøves for retten. Dessverre ble ikke kjøper hørt denne gangen.

Eneboligen i Oslo fra 1976 kostet 4 950 000 kroner. Den var markedsført med flott, opparbeidet tomt, asfaltert innkjøring og gårdsplass med gode parkeringsmuligheter. 

Kjøperne overtok boligen i juli. Da de kom hjem fra påskeferie i mars året etter, var vannstanden inne i garasjen 15-20 cm. De tok kontakt med sin advokat i HELP, som reklamerte til selgers forsikringsselskap. Det ble innhentet skadetakst, der ulike løsninger ble anbefalt. Disse var forholdsvis kostbare, og gikk på ulike måter ut på å opparbeide tomten på nytt slik at vannet ikke skulle samle seg i garasjen. Anbefalte tiltak oversteg 200 000 kroner. Selgers forsikringsselskap innhentet sin egen takstrapport der det ble konkludert med at innkjørselen kunne utbedres for i underkant av 40 000 kroner. 

Selger hadde bodd i boligen i over 30 år, og kjøpers advokat anførte overfor selgers forsikringsselskap at vannproblemene måtte ha vært kjent for selger, og at disse skulle ha blitt formidlet til kjøper. Advokaten fra selgers forsikringsselskap avviste kravet, og hevdet at selger aldri hadde opplevd slik vannansamling som kjøper opplevde den første vinteren. Men selger hadde angivelig måkt snøen i en annen retning enn kjøper hadde gjort. 

I tillegg oppdaget kjøper to hull i garasjens bakvegg. Selger forklarte at disse hullene var laget for å bli kvitt vann etter at han spylte garasjen fri for skitt. Kjøper mistenkte imidlertid at hullene var laget for å lede ut vann som rant inn fra gårdsplassen.

Ettersom kjøper- og selgersiden ikke ble enige, tok HELP ut stevning mot selgers eierskifteforsikring, og saken kom opp for tingretten. I tingretten tapte kjøper saken. Dommeren begrunnet blant annet avgjørelsen i at han ikke fant grunn til å tvile på at selger gjennom sin måte å måke gårdsplassen på, hadde unngått oversvømmelsesproblemene kjøper hadde opplevd. Selger ble trodd på at han ikke hadde hatt tilsvarende problemer i sin eiertid, og at hullene i garasjen ble brukt til å lede vekk vann etter rengjøring. Videre kom retten til at problemene kunne avhjelpes med langt rimeligere tiltak enn de fagkyndige hadde anbefalt. Riktig måking ville i følge dommen fjerne problemet. 

Selgersiden ble tilkjent 90 000 kroner i sakskostnader. Kjøpers advokat brukte ca 70 advokattimer i saken, til en verdi av 112 000 kroner. Alle kostnader ble dekket av kjøpernes boligkjøperforsikring, i alt mer enn 200 000 kroner.