Dine plikter ved et trafikkuhell

2 mars 2018

Har du rygget inn i en bil på en parkeringsplass, sklidd inn i en bil på glatt føre, kommet til et sted der det har vært et trafikkuhell eller vært innblandet i et annet større eller mindre trafikkuhell, kan du ha en plikt om å foreta deg noe. 

Plikt til å hjelpe

I Veitrafikkloven § 12 er det satt opp plikter for alle som, med eller uten skyld, er innblandet i et trafikkuhell. Samtidig kan du også ha tilleggsplikter av bestemmelser i andre lover, for eksempel dyrevelferdsloven § 4 – hjelpeplikt:

"Enhver som med eller uten skyld er innblandet i trafikkuhell, skal straks stanse og hjelpe personer og dyr som er kommet til skade, og for øvrig delta i de tiltak som uhellet gir grunn til. Denne plikt har, om det er nødvendig, også andre som er i nærheten eller som kommer til stede" 

Hva regnes som et trafikkuhell?

Trafikkuhell er en fellesbetegnelse for sammenstøt og andre skader der det ikke har vært en kollisjon. Som regel vil det ikke være et trafikkuhell i lovens forstand hvis det ikke har oppstått en skade. Det er ikke noe krav at det er voldt personskade, det er nok at det bare er materiell skade. Teknisk svikt eller motorstopp anses ikke som trafikkuhell.

Disse pliktene er det spesielt viktig å kjenne til: 

  • Plikt til å hjelpe personer og dyr som er kommet til skade. 
  • Plikt til å oppgi navn og adresse hvis man er innblandet i uhellet.
  • Plikt til å varsle politiet og til å bli på stedet.
  • Plikt til å varsle politiet eller skadelidte dersom skadelidte ikke er tilstede. Et eksempel på et slikt tilfelle er ved påkjørsel av bil på en parkeringsplass. Da har skadevolderen (den som har kjørt på den andre bilen) plikt til å varsle skadelidte (eier av den andre bilen) eller politiet om uhellet. 
  • Plikt til ikke å fjerne spor eller andre forhold av betydning for politiets etterforskning. 
  • Plikt til å flytte kjøretøy som etter uhellet er plassert slik at det kan være til fare og hinder for trafikken. Hvis uhellet har ført til død eller alvorlig personskade, må kjøretøy kun flyttes med politiets samtykke eller hvis det fører til vesentlig fare eller uforholdsmessig hindring av trafikken om kjøretøyet blir stående til politiet kommer. Hvis kjøretøy som er innblandet i slikt uhell flyttes før politiet kommer til stedet, skal de som er innblandet i uhellet, om mulig sørge for oppmåling eller oppmerking av kjøretøyets plassering.

Simen G. Kleveland

Fagansvarlig kjøpsrett/advokat MNA, HELP-advokatene

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no