Barnets beste

Alle beslutninger som gjelder barn, skal rette seg etter hva som er til barnets beste. Det er en plikt for foreldrene å sette egne behov til side og kun rette seg etter det som gagner barnet.

Barnet selv er ikke part i saker etter barneloven, men de har rett til å bli hørt, og har en medbestemmelsesrett som øker med barnets alder og modenhet.

Foreldreskap er en livslang oppgave

Selv om foreldrenes samliv avsluttes er felles foreldreskap en livslang oppgave. Når foreldre med barn under 16 år går fra hverandre, er det obligatorisk å møtes til meklingFormålet med meklingen er å komme frem til en avtale om foreldreansvaret, samværsretten eller om hvor barnet eller barna skal bo fast, og det skal i den forbindelse legges vekt på hva som vil være den beste ordningen for barnet/barna. Les mer ved familievernkontoret. Det er alltid best for barnet om dets foreldre samarbeider godt.

Bruk familievernkontoret

FamilievernkontoretFamilievernkontor er en spesialtjeneste som har familierelaterte problemer som sitt fagfelt. Les mer tilbyr inntil 7 timer gratis familieveiledning, og vi anbefaler alle å benytte seg av kvalifisert hjelp derfra. Finn ditt familievernkontor her.

Om foreldre ikke klarer å komme til enighet og foreldrene må søke løsning via domstolene, er det et vilkår at partene har deltatt i obligatorisk mekling ved familievernkontoret først. Familievernkontoret vil søke å bringe foreldre til enighet om hvem som skal ha foreldreansvar for barnet, om hvor barnet skal bo fast og hvor meget samvær det skal ha med den andre forelderen.

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no