Bedre forbrukervern for norske forbrukere

En ny forordning om forbrukervernsamarbeid i Europa gir et styrket forbrukervern i Norge.

Nå har EU (EU-kommisjonen, Rådet for den europeiske union og Europaparlamentet) blitt enige om teksten i en ny forordning om forbrukervernsamarbeid i Europa. En slik forordning er viktig for å gi forbrukerne bedre beskyttelse mot å tape penger eller bli utsatt for andre skadelidende handlinger på grunn av brudd på markedsføringsloven eller annen lovgivning som beskytter forbrukernes interesser. 

Dette betyr et styrket forbrukervern for forbrukere i Norge og i EU- og EØS- landene. 

Forordningen vil gi bedre og mer samkjørte virkemidler som forbrukermyndighetene (blant annet Forbrukerombudet i Norge) kan benytte alene eller i fellesskap for å stanse lovbrudd. Virkemidlene innebærer eksempelvis at forbrukermyndighetene kan:

  • Sperre nettsidene til aktører som bryter lovverket.
  • Ha mulighet til å kreve å få utlevert informasjon som avdekker identiteten til firmaer og personer som bryter loven.
  • Godkjenne løsninger der næringsdrivende forplikter seg til å kompensere forbrukere og informere forbrukere om dette.
  • Fatte vedtak om økonomiske sanksjoner, som for eksempel overtredelsesgebyr.
  • For å sikre at forbrukerne får den beskyttelsen som den nye forordningen krever har landene fått to år på seg til å endre det nasjonale lovverket.

Kilde: Forbrukombudet

Simen G. Kleveland

Fagansvarlig kjøpsrett/advokat MNA, HELP-advokatene

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no