Hopp til innhold
Min side - meld sak

Økning av festeavgiften ved forlengelse

Noen bekymrer seg for at festeavgiften (leia) skal øke så mye at de ikke har råd til å beholde fritids- eller helårsboligen. Denne frykten er stort sett ubegrunnet.

Under finner du en kort gjennomgang av hvordan, og til hvor mye, festeavgiften kan øke når en festekontrakt til bolig- eller fritidseiendom forlenges.

Metoden

Der bortfester etter lovendringen fra 1.7.2015 har anledning til kreve festeavgiften oppregulert ved forlengelse, skal festeavgiften fastsettes på følgende vis:

Tomteverdi x 2 % = ny festeavgift

Som ellers i tomtefestejussen beregnes tomteverdi slik at man tar utgangspunkt i markedsverdi (hensyntatt at tomten ikke kan utbygges ytterligere) for så å gjøre fradrag for den verdi fester selv har bekostet. Det er også satt et maksimalbeløp på hvor mye bortfester kan kreve pr. dekar tomt. Beløpet er i 2016 kr 11 725 og praktiseres slik at det gjelder for alle festetomter på inntil ett dekar. For tomter som er større multipliseres beløpet med antall dekar. For en tomt på 1,2 dekar blir altså den maksimale festeavgiften kr 14 070 (11 725 x 1,2).

Det nevnes også at det er fastsatt en innkrevingsregel som gjelder frem til 1.1.2017 og som innebærer at bortfester ikke kan kreve mer enn tidligere avgift + kr 8 000 frem til dette. Dersom festeavgiftsreguleringen har gitt en større sum enn dette kan fullt beløp kreves fra og med 1.1.2017 (innenfor rammen av maksimalbeløpet).

Unntak

Det finnes noen unntak fra denne reguleringsmetoden. Ett av de kommer til anvendelse der det er spesifikt avtalt at festeavgiften skal reguleres etter konsumprisindeksen også ved en eventuell forlengelse. I tilfellet må partene forholde seg til avtalen.

Frister

Krav om festeavgiftsregulering må fremsettes innen gitte frister for at kravet ikke skal tapes.I festeforhold som forlenges 1.7.2015 eller senere må krav fremsettes innen tre år etter forlengelsen.I festeforhold som er forlenget med hjemmel i loven (ikke avtale) fra 1.11.2014-30.6.2015, må krav fremsettes innen 1.1.2018.

Ny regulering etter 30 år

Loven åpner for at samme regulering som er skissert ovenfor, kan kreves hvert 30. år.