Strid om hyttesameie

Bror og søster hadde eid hytta sammen i mange år, men kun brorens navn var registrert i grunnboken. Så overførte broren hytta til sønnen sin, som hevdet at han eide hytta alene.

Far og tre barn kjøpte og betalte hyttetomta sammen, men bare to av barna var med på å finansiere hyttebyggingen, deriblant vår kunde.

Feil i grunnboken

Uvisst årsak ble vår kundes bror stående som eneste eier i grunnboken. Avtalen skal ha vært at hytta skulle overskjøtes til alle medeierne etter at hytteprosjektet var ferdigstilt, men dette skjedde ikke.

For flere år siden har broren så overført hytta til sin sønn. Ved en tilfeldighet oppdaget søsteren, vår kunde, dette tre år senere. Hun protesterte, uten at dette ga noe annet resultat enn en dyp konflikt i familien. Deretter kontaktet hun HELP Forsikring hvor hun hadde rett til advokathjelp gjennom sin fagforening.

Søsterens advokat i HELP tilskrev nevøen, og krevde å få tinglyst sin fjerdepart i hytta, eller å bli kjøpt ut. Broren ble rasende og svarte at hun aldri hadde hatt noe annet enn en bruksrett til hytta.

Unngikk rettssak

Ettersom partene ikke ble enige, så ikke søsteren noen annen utvei enn å gå rettens vei. HELPs advokat tok deretter ut forliksklage i saken. Under møtet i forliksrådet inngikk partene avtale om at HELPs kunde ble løst ut med kr 350 000,- slik at den langvarige konflikten kunne avsluttes.

Saken krevde 15 advokattimer, til en verdi av kr 22 500,-. Denne kostnaden ble i sin helhet dekket under advokatforsikringen.

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no