Kjøpt bolig og funnet feil? Slik klager du

Vi mottar daglig henvendelser om hva som er riktig prosedyre for å klage på feil ved boligkjøpet. Enten du har boligkjøperforsikring eller ikke, kan det være nyttig å sette seg inn i klageprosessen.

Som boligkjøper trenger du fort eksperthjelp når skader avdekkes. Uansett er det viktig at du handler raskt, ikke venter og ”ser an” skadeutviklingen før du foretar deg noe. Da kan det være for sent.

Ikke tap kravet ditt

For å få prisavslagEn misligholdsbeføyelse som innebærer at selger gir avslag i pris tilsvarende utbedringskostnader eller ytelsens reduserte verdi. Les mer , erstatningEn misligholdsbeføyelse som innebærer at selger eller kjøper erstatter motpartens økonomiske tap forårsaket av kontraktsbruddet. Les mer eller hevet boligkjøpetHeving innebærer at partenes plikt til å oppfylle etter avtalen opphører. Kjøpers plikt til å betale kjøpesummen bortfaller, i likhet med selgers plikt til å gi fra seg boligen. Les mer, er det ikke nok at du har et krav etter loven, du må også gå frem på riktig måte. AvhendingslovenAvhendingsloven gjelder avhending av fast eiendom når avhendingen skjer frivillig ved salg, bytte eller gave. Les mer definerer både kjøpers og selgers rettigheter, også hvordan du skal gå frem for å reklamEr det en feil ved en vare, tjeneste eller fast eiendom du har kjøpt, må du klage raskt til selger for ikke å miste kravet ditt. Dette kalles reklamasjon og bør skje skriftlig. Les merere. Hvis du ikke følger riktig fremgangsmåte, kan konsekvensen bli at du mister kravet ditt.

Dette er de vanligste ”fellene”

- For sen reklamasjon
- Utbedring i strid med selgers rett til selv å sørge for utbedring


Brudd på avhendingslovens bestemmelser om å fremme krav i tide (rettidig reklamasjon), avhendinglovens § 4-19, samt utbedring i strid med selgers utbedringsrettSelger har ofte rett til selv å utbedre mangler kjøper oppdager, enten du har kjøpt en vare, tjeneste eller fast eiendom. Les mer, avhendingsloven § 4-10, har dessverre fratatt en del kjøpere krav de har rett på.

"Innen rimelig tid"

Avhendingsloven § 4-19 har regler om reklamasjonsfrister. Hovedregelen er at reklamasjonen må fremsettes ”innen rimelig tid”Hva som er innenfor rimelig tid må vurderes konkret og vil variere blant annet ut fra kontraktsområde og om det er private eller profesjonelle parter. Les mer etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget mangelenHvis det er noe feil ved en kjøpt vare, eiendom eller tjeneste, og dette innebærer et kontraktsbruddKontraktsbrudd foreligger når en eller flere parter ikke etterlever innholdet i en avtale som er inngått. Les mer fra selgers side, foreligger det en mangel ved selgers ytelse. Les mer. Høyesterett har uttalt at rimelig tid i denne sammenheng normalt er mellom 2 og 3 måneder, men både kortere og noe lengre frist kan tenkes.

I praksis dreier diskusjonene seg om når du burde ha oppdaget mangelen, altså når fristen begynner å løpe. Dette er spesielt aktuelt ved mangler som viser seg gradvis, som symptomer. Det er viktig å være klar over at fristen kan løpe selv om du ennå ikke har full oversikt over omfang, kostnader og så videre.

Ikke vent og se

En eventuell fagkyndig vurdering kan ettersendes, det kan være risikabelt å vente med å reklamere til du har fått rapporten. Forutsatt at du har reklamert innen rimelig tid, kan reklamasjoner fremmes i inntil 5 år fra overtakelse. Vi anbefaler at du reklamerer skriftlig for å sikre deg bevis på at og når du har reklamert.

Selgers utbedringsrett

Hovedregelen i avhendingsloven er at selger kan møte et krav fra kjøper med et tilbud om utbedring av mangelen. Det er dermed ikke avgjørende at du kan dokumentere mangelen i ettertid, og det er normalt ikke nok at du informerer selger ved reklamasjonen om at du vil starte utbedring kort etter. Dette gjelder også selv om selger har selgeransvarsforsikring (tidligere eierskifteforsikring.)

Foreldelse

Hvis du har reklamert, men ikke blir enig med selger, og vil bringe saken til retten, må du også overholde foreldelseslovens regler. Hovedregelen er at krav foreldes etter 3 år. Foreldelsesreglene gjelder altså parallelt med reklamasjonsreglene.

Riktig fremgangsmåte til rett tid er det aller viktigste for å nå frem med et gyldig krav. Hvis du ikke er sikker på reglene og fremgangsmåten, bør du søke juridisk bistand for ikke å trå feil. Risikoen er at du forspiller kravet ditt hvis du ikke går riktig frem.

Silje N. Andresen

Fagsjef Boligkjøperforsikring, advokat MNA

Telefon: +47 950 45 390

E-post:

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no