Egeninnsats

Med egeninnsats menes bygningsarbeider som utføres av personer uten formell kompetanse på det aktuelle bygningsmessige området som for eksempel snekker, rørlegger eller elektriker.

Det foreligger ikke egeninnsats dersom arbeidene er utført sammen med en som har de nødvendige formelle kvalifikasjonene.

De fleste huseiere foretar større eller mindre arbeider på sin egen bolig. Egenarbeid på egen bolig er lovlig, men for visse typer arbeider må man opplyse om egeninnsatsen ved videresalg for å unngå og komme i mangelsansvar. Grunnen til at slike opplysninger må gis er at det ved egeninnsats er en risiko for at arbeidet ikke er tilfredsstillende utført og denne riskoen har kjøper grunn til å få vite om.

Dersom opplysninger om egeninnsats ikke blir gitt for disse typer arbeidene kan en kjøper påberope seg egeninnsatsen som en mangelHvis det er noe feil ved en kjøpt vare, eiendom eller tjeneste, og dette innebærer et kontraktsbruddKontraktsbrudd foreligger når en eller flere parter ikke etterlever innholdet i en avtale som er inngått. Les mer fra selgers side, foreligger det en mangel ved selgers ytelse. Les mer etter avhendingslovensAvhendingsloven gjelder avhending av fast eiendom når avhendingen skjer frivillig ved salg, bytte eller gave. Les mer § 3-7, forutsatt at også de øvrige vilkårene i bestemmelsen er oppfylt.

Det er ikke all egeninnsats selger plikter å opplyse om ved salg. Ved arbeider som ofte foretas av huseiere uten å engasjere fagfolk er det ikke nødvendig å opplyse om egeninnsats. Eksempler på dette er arbeid som er synlig, slik som maling av overflater og tapetsering. Det kan også dreie seg om arbeider på viktigere deler av huset slik som oppføring av grunnmur og legging av parkett.

Når det gjelder mer grunnleggende arbeider som omfatter byggtekniske detaljer som isolasjon, tetting og vern mot vann og fuktighet, og utluftning for å unngå fukt og råte, bør en kjøper normalt kunne forvente av selgeren opplyser om at han, eller tidligere eier, har gjort disse arbeidene selv. Dette er opplysninger som kjøperen kan forvente å vite, uten at selgeren har blitt spurt.

Oppdages det i ettertid at en selger uten dokumenterbar byggekompetanse har utført arbeider av denne type selv, kan det foreligge en mangel etter avhendingsloven.

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no