Heve boligkjøp

Heving innebærer at partenes plikt til å oppfylle etter avtalen opphører. Kjøpers plikt til å betale kjøpesummen bortfaller, i likhet med selgers plikt til å gi fra seg boligen.

Er avtalen allerede gjennomført, skal ytelsene tilbakeføres. Hovedregelen etter norsk rett er at avtaler skal holdes, og det skal derfor mye til å heve kjøpet. Hevingsrett foreligger først der et avtalebrudd er ”vesentlig”, og det er dermed ikke i seg selv tilstrekkelig at det foreligger forsinkelse eller mangelHvis det er noe feil ved en kjøpt vare, eiendom eller tjeneste, og dette innebærer et kontraktsbruddKontraktsbrudd foreligger når en eller flere parter ikke etterlever innholdet i en avtale som er inngått. Les mer fra selgers side, foreligger det en mangel ved selgers ytelse. Les mer. Hvorvidt et ”vesentlig” kontraktsbruddKontraktsbrudd foreligger når en eller flere parter ikke etterlever innholdet i en avtale som er inngått. Les mer foreligger, beror på en helhetsvurdering av blant annet kontraktsbruddets art, omfang og betydning.

Om partene kan klandres for avtalebruddet er et moment, men ikke et vilkår. Det er også av betydning om kontraktsbruddet kan avhjelpes på andre måter. Det er eksempelvis liten grunn for kjøper til å heve dersom en mangel kan utbedres ved hjelp av et prisavslagEn misligholdsbeføyelse som innebærer at selger gir avslag i pris tilsvarende utbedringskostnader eller ytelsens reduserte verdi. Les mer. Heving er derfor normalt en sekundær beføyelse, der andre alternativer først bør være vurdert.

Tidvis er det klart allerede før avtalt overtakelseRisikoens overgang fra selger til kjøper. Nøklene overtas av kjøper. Det hender at kjøper eller selger ikke vil overta/overlevere eiendommen. Les mer, at et vesentlig kontraktsbrudd vil oppstå. I så fall kan kjøper heve før avtalebruddet realiseres. Fordi heving gjerne er siste utvei, vil det imidlertid ofte ha gått noe tid før heving gjennomføres. Dette må da hensyntas i hevingsoppgjøret.

Kjøper plikter å melde fra til selger innen rimelig tidHva som er innenfor rimelig tid må vurderes konkret og vil variere blant annet ut fra kontraktsområde og om det er private eller profesjonelle parter. Les mer om at mangel foreligger (såkalt nøytral reklamasjonReklamasjon hvor kjøperen gir selgeren melding som angir hva slags mangel det gjelder. Les mer). Der heving kreves, plikter kjøper i tillegg å varsle om dette innen rimelig tid etter at hevingsgrunnen oppstod (såkalt spesiell reklamasjon). Overholdes ikke fristen også for den spesielle reklamasjonen, kan kjøper miste sin rett til å heve kjøpet.

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no