Innen rimelig tid

Hva som er innenfor rimelig tid må vurderes konkret og vil variere blant annet ut fra kontraktsområde og om det er private eller profesjonelle parter.

ReklamasjonenEr det en feil ved en vare, tjeneste eller fast eiendom du har kjøpt, må du klage raskt til selger for ikke å miste kravet ditt. Dette kalles reklamasjon og bør skje skriftlig. Les mer må sendes innen rimelig tid etter at feilen ble oppdaget. Innenfor kontraktsretten (eks. kjøpsrett, husleie, håndverkertjenester) betyr gjerne dette at den som mener at det foreligger kontraktsbruddKontraktsbrudd foreligger når en eller flere parter ikke etterlever innholdet i en avtale som er inngått. Les mer som kan medføre krav om for eksempel rettingRetting er en såkalt misligholdsbeføyelse, det vil si et krav mot en selger eller tjenesteyter ved kontraktsbrudd. Les mer, omleveringEn misligholdsbeføyelse som innebærer at selger leverer ny, tilsvarende vare. Les mer, prisavslagEn misligholdsbeføyelse som innebærer at selger gir avslag i pris tilsvarende utbedringskostnader eller ytelsens reduserte verdi. Les mer, erstatningEn misligholdsbeføyelse som innebærer at selger eller kjøper erstatter motpartens økonomiske tap forårsaket av kontraktsbruddet. Les mer eller hevingEn misligholdsbeføyelse som innebærer at avtalen helt eller delvis faller bort. Les mer, må meddele dette til den andre kontraktsparten uten ugrunnet opphold. Ellers vil man kunne miste et ellers rettmessig krav.

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no