Jordskifte

Et samlebegrep for en rekke avgjørelser som går ut på å rydde opp i uklare eller uhensiktsmessige eiendomsforhold, samt avklare tvister om grenser, eiendomsrett, bruksrett m.m. 

Disse sakene reguleres av jordskiftelova. Hva det kan reises sak om og hvem som kan reise sak følger av lovens §§ 1-4 og 1-5.

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no