Fordeling av arv

Arven etter en person er det avdøde etterlater etter seg. Mange tar feil når de automatisk legger til grunn at det foreligger arv til fordeling.

Formuen man etterlater seg

Først skal kreditorene ha dekning for sine krav (gjeld må dekkes), før det eventuelt blir arv til fordeling mellom de som er berettiget til arv etter lov eller testamentDet som skal skje etter vår død kan vi bare regulere i testament. Mange har skrevet andre nedtegnelser eller gjort muntlige avtaler eller løfter, men disse er ikke bindende. Arvinger kan velge å respektere andre erklæringer om de ønsker, men det har de ingen plikt til.  Les mer. Det kan også oppstå et spørsmål om hva avdøde egentlig etterlater seg av formue. For eksempel ektefeller med ektepakt som ikke eier formuen i fellesskap med lik fordeling.

Når førsteavdøde går bort, må man først finne ut av hva som er arv etter vedkommende. Det er ikke sikkert at det er 50% av ektefellenes totalformue.

Uten testament

Når det ikke foreligger testament og avdøde ikke hadde ektefelle arver barna hele formuen etter avdøde. Arven fordeles etter slektsprinsippet, slik at hver slektsgren har rett til like mye i arv. Er det tre barn, skal arven fordeles likt mellom de tre grenene med 1/3 på hver linje. Er et av barna til avdøde også død, og etterlater seg to barn (avdødes barnebarn) arver barnebarna 1/6 hver av det avdøde etterlater seg.

Var avdøde gift i det han gikk bort, har gjenlevende ektefelle rett på 1/4 av det avdøde etterlater seg, eller minst 4G (1G = kr 90 68 pr. mai 2015), før resten av arven fordeles på barna (eller andre arveberettigede). Samboere har i visse tilfeller også rett på arv etter arveloven, se arveloven § 28 b.

Er det ikke barn etter avdøde, arver avdødes foreldre og deres slekt hele avdødes formue. Avdødes far eller hans linje arver 1/2 formuen, og den andre 1/2-parten går til mor eller hennes arvelinje. Etterlater avdøde seg en ektefelle og ingen livsarvinger, har gjenlevende ektefelle rett på 1/2-parten av det avdøde etterlater seg, eller minst 6G, før resten fordeles på avdødes øvrige slekt. Er det ingen gjenlevende i 1. arveklasse, går arven videre til fordeling i neste arveklasse. I visse tilfeller tilfaller arven i sin helhet ektefellen, se arveloven § 6 annet ledd.

Arv kommer an på familieforhold

Arvefordelingen reguleres på flere måter: Ved testamentDet som skal skje etter vår død kan vi bare regulere i testament. Mange har skrevet andre nedtegnelser eller gjort muntlige avtaler eller løfter, men disse er ikke bindende. Arvinger kan velge å respektere andre erklæringer om de ønsker, men det har de ingen plikt til.  Les mer, ved å regulere formuesforholdet mellom ektefeller i ektepakt, ved avtaler mellom arvingene eller ved å gi/fordele arv mens giverne er i live (som gaver og forskudd på arv).

Hvordan arven skal fordeles vil også bero på familieforholdene; er det særkullsbarnSærkullsbarn er barn en har med andre enn ektefelle/samboer. Les mer, ingen barn, er giver alene, enke(-mann) osv. Er du usikker på hvordan arven skal fordeles i din sak, anbefaler vi at du tar kontakt med advokatEn advokat er en person som ervervsmessig yter rettshjelp ved rådgivning og representasjon i og utenfor rettssalen. Les mer for bistand.

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no