Kjøper nekter å overta

I enkelte tilfeller oppstår situasjonen der kjøper ikke ønsker å overta boligen etter avtalen. I utgangspunktet skal det svært mye til før kjøper kan fri seg fra avtalen og nekte å overta eiendommen. 

Avvisningsretten til kjøper er nærmere behandlet i Høyesterettsdommen, Rt. 2007 s. 1587. I denne dommen nektet kjøper å overta boligen da det ble avdekket at en vannlekkasje i stuetaket ikke var ferdig utbedret på overtakelsestidspunktet, slik som forespeilet i salgsdokumentasjonenSalgsdokumentene er de skriftlige opplysningene du får i forbindelse med boligkjøpet: salgsoppgave/prospekt, verdi- og lånetakst/boligsalgsrapport/tilstandsrapport, selgers egenerklæring, kjøpekontrakt med vedlegg, samt overtakelsesprotokoll. Les mer. Høyesterett konkluderte med at kjøper ikke kunne nekte å overta boligen som følge av det mangelfulle forholdet, fordi en slik avvisningsrett var forbeholdt de ”klare tilfellene”. Dette til tross for at skaden i seg selv var en rettslig mangelHvis det er noe feil ved en kjøpt vare, eiendom eller tjeneste, og dette innebærer et kontraktsbruddKontraktsbrudd foreligger når en eller flere parter ikke etterlever innholdet i en avtale som er inngått. Les mer fra selgers side, foreligger det en mangel ved selgers ytelse. Les mer som ga grunnlag for prisavslag.

Hva som er slike ”klare tilfeller” må vurderes konkret. Typisk situasjoner vil være at eiendommen på overtakelsenRisikoens overgang fra selger til kjøper. Nøklene overtas av kjøper. Det hender at kjøper eller selger ikke vil overta/overlevere eiendommen. Les mer må utbedres for å bli beboelig. Harald Benestad Andersen har skrevet i sin bok ”Avhendingsloven” at situasjoner hvor ”sentrale funksjoner som vann, avløp eller strøm mangler, og utbedringen av disse forholdene ikke vil være helt kortvarig”, kan gi grunnlag for avvisningsrett (side 252).

Høyesterettsdommen illustrerer at det skal mye til før kjøper kan nekte å overta boligen. Dersom boligen er beboelig vil det som regel være mest hensiktsmessig at overtakelsen gjennomføres, men at det eventuelt holdes tilbake et beløp for å sikre kjøpers krav. Det er uansett kjøper som bærer risikoen for at vilkårene for å nekte å overta boligen er oppfylt.

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no