Borgarting lagmannsrett

Saken dreide seg om en leilighet som ble solgt med ett disponibelt rom som ikke oppfylte forskriftskravene for soverom. Leiligheten var markedsført som en treroms. Kjøper vant saken og ble tilkjent et prisavslag.

Mer om saken

Kjøper tok kontakt med HELP Forsikring, som på vegne av kjøper reklamerte over forholdet, samt feil på yttertak. Kjøper krevde for tingretten at selger skulle betale prisavslag. Tingretten frifant selger og at kjøper skulle dekke selgers sakskostnader på kr 200 000,-.  Kjøper anket dommen.

For lagmannsretten gjorde kjøper for det første gjeldende at en ny bolig ikke kan selges "som den er", slik at klausulen måtte settes til side, jf. avhl. § 1-2, 2. ledd. Videre mente kjøper at når leiligheten ble markedsført som treroms, måtte dette forstås som at den hadde to lovlige soverom. Dette gjorde at eiendommen var solgt i strid med avhl. § 3-2, samt at selgers hadde brutt sin opplysningsplikt etter avhl. §§ 3-7 og 3-8. Videre mente kjøper at yttertaket hadde mangel etter avhl. § 3-1, da taket var nytt og at kjøper dermed ikke hadde grunn til å regne med at det måtte legges om. Kjøper la ned påstand om at selger skulle betale prisavslag på kr 304 375,-. Selger på sin side mente at kjøper hadde plikt til å undersøke om "disponibelt rom" betød soverom hvis det var usikkerhet rundt dette. Samlet forelå det ingen mangel. Selger la ned påstand om frifinnelse og at kjøper skulle dekke sakens kostnader.

Resultat

Når kjøper på visning ble forevist en identisk leilighet, der det var innredet to soverom, fremstod det for lagmannsretten som åpenbart at selger tilbakeholdt opplysninger om at det aktuelle rommet ikke oppfylte forskriftskrav som et soverom. Selger hadde gitt mangelfulle opplysninger som ga grunnlag for prisavslag. Totalt ble leiligheten vurdert til å være i vesentlig dårligere stand enn det kjøper hadde grunn til å regne med, jf. avhl. § 3-9, 2. pkt. Da det var snakk om en nyrenovert leilighet og tak, ble terskelen for å anse mangelen som vesentlig avvik fra forventet tilstand, lavere. Selger ble dømt til å betale prisavslag på kr 150 000,-, i tillegg til å dekke kjøpers sakskostnader på totalt kr 356 145,-. 

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no