Eidsivating tingrett

Etter overtakelse ble det avdekket mugg – og råtesopp i kjelleren som skyldtes feil med dreneringen. Kjøper tok kontakt med HELP som reklamerte over forholdet. Selger avviste ansvar, og det ble tatt ut søksmål i saken. Selger ble dømt til å betale prisavslag til kjøper, samt dekke kjøpers sakskostnader.

Mer om saken

Kjøper fikk medhold i tingretten og ble tilkjent et prisavslag på kr 369 500,-. Selger anket dommen. Anken gjaldt både tingrettens rettsanvendelse og bevisvurdering, og det sentrale spørsmålet i saken var om boligen var i vesentlig dårligere stand etter avhl. § 3-9, 2. pkt.  Saken var tilnærmet lik som for tingretten og selger krevde frifinnelse, mens kjøper la ned påstand om at anken skulle forkastes.

Resultat

Lagmannsretten la til grunn at kjøper måtte påberegne en del utbedringer som følge av slitasje og elde da boligen var 28 år gammel. Når det gjaldt dreneringen, måtte kjøper påberegne utskiftning om 10-12 år. Da årsaken til skadene var ikke-fungerende drenering, var det et vesentlig avvik fra det kjøper hadde grunn til å regne med. Retten konkluderte med at det forelå en mangel etter avhl. § 3-9, 2 pkt., som selger var ansvarlig for. Selger ble dømt til å betale prisavslag på kr 220 000,-, samt dekke kjøpers sakskostnader på totalt kr 213 841,-.

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no