Bergen tingrett

Kjøper oppdaget fuktskader i taket under baderommet. Fagkyndige konkluderte med at årsaken var et utett bad. Sluket var ikke forskriftsmessig festet i gulvplatene og vannet rant derfor ikke ut i avløpet. Før boligkjøpet hadde selger opplyst om at badet var pusset opp av fagkyndige, men kjøper fikk ikke fremlagt ferdigattest eller skriftlig garanti på arbeidene. Kjøper ble tilkjent prisavslag og selgersiden ble dømt til å betale sakskostnadene.

Mer om saken

Kjøper var representert av advokat fra HELP gjennom sin boligkjøperforsikring. Selgersiden var representert av advokat fra selgers eierskifteforsikringsselskap. Selgersidens advokat erkjente at det var gitt uriktige opplysninger om eiendommen, og at det derfor forelå en mangel ved boligen. Partene var uenige om størrelsen på prisavslaget som kjøper skulle tilkjennes. Kjøpers advokat krevde 181 396 kroner i prisavslag til kjøper. Kjøper hadde pusset opp hele badet, og det beløpet kjøper hadde betalt for utbedringen ble krevd i prisavslag. Advokaten viste til at badet var pusset opp fire år tidligere, og at kjøper derfor kunne forvente at badet hadde høy kvalitet og ville holde lenge. Selgersidens advokat anførte at lokal utbedring av sluket ville være en tilstrekkelig utbedring, og at kjøper derfor måtte tilkjennes et lavere beløp i prisavslag. Selgersiden påstod seg frifunnet mot å betale et prisavslag på 55 000 kroner.

Resultat

Retten mente at de kostnadene kjøper hadde hatt i forbindelse med oppussingen av badet var rimelige og forsvarlige. Retten la vekt på at å pusse opp hele badet ville gjøre at hele badet ble fagmessig, slik kjøper hadde blitt opplyst om at badet var før de kjøpte boligen. Retten gjorde et mindre fradrag for den fordelen kjøper fikk ved å få dokumentasjon på fagmessige arbeider på badet. Kjøper ble etter dette tilkjent et prisavslag på 140 000 kroner. Selgersiden ble dømt til å betale sakskostnadene.

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no