Hålogaland lagmannsrett

Selger ga feil opplysninger om størrelsen på felleskostnadene i forkant av salget. Kjøper rettet krav mot selger om prisavslag og erstatning. Kjøper ble tilkjent erstatning og prisavslag, men dommen ble avsagt med dissens.

Mer om saken

Selger og kjøper var enige om at det var gitt uriktige opplysninger, men uenige om hvorvidt det utgjorde en mangel etter avhl. § 3-7 (brudd på opplysningsplikt). Tingretten kom frem til at de uriktige opplysningene var en kjøpsrettslig mangel etter avhl. § 3-7, og tilkjente kjøper et prisavslag på kr 75 000,-. Kjøper anket den delen av dommen som gjaldt prisavslagets størrelse. Tingretten hadde ved utmålingen av prisavslaget lagt til grunn at kjøper ikke ville lagt inn samme bud om hun hadde hatt riktig informasjon om felleskostnadenes størrelse. Kjøper ville derimot legge et mye høyere beløp for prisavslaget til grunn, oppad begrenset til kr 541 558,-. Selgersiden mente at tingretten hadde utmålt et korrekt beløp for prisavslaget.

Resultat

Retten mente at prisavslaget/erstatning måtte utmåles etter kjøpers konkrete planer med boligen, som enten måtte være at salg av boligen og eventuelt få et tap på grunn av verdireduksjon, eller at hun ble boende og fikk månedlige merkostnader til fellesutgiftene. Noe annet ville medføre en dobbeltkompensasjon. Retten la til grunn at det ikke fremstod som en nærliggende mulighet for kjøper å selge leiligheten og erstatningen ble derfor beregnet etter merkostnadene. Det var mange usikkerhetsmomenter inne i bildet med tanke erstatningsutmålingen. Men retten landet til slutt på at kjøper ble tilkjent erstatning på kr 200 000,-, samt opprettholdelse av prisavslaget på kr 75 000,- tilkjent av tingretten. Dommen ble avsagt med dissens.

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no