Forsikringsvilkår HELP Advokatforsikring Bedrift

Advokatforsikring for bedrifter med inntil 9 ansatte.

 

Forsikringsvilkår av 10. juli 2019. 

1. Definisjoner

Selskapet: HELP Forsikring AS (org.nr. 981877888)

Sikrede: Bedriften nevnt i forsikringsbeviset

2. Alminnelige vilkår

2.1 Hvem som er dekket av forsikringen

Forsikringen gjelder for bedrifter som har tegnet HELP Advokatforsikring Bedrift (heretter kalt Sikrede). Det er daglig leder og/eller styreleder som opptrer på Sikredes vegne. Sikrede kan ikke ha mer enn 9 ansatte i virksomheten.

2.2 Forsikringsperiode og forsikringsbevis

Forsikringen gjelder fra tegning. Forsikringsperioden er 12 måneder. Forsikringsavtalen vil deretter fornyes automatisk, jf. Lov om forsikringsavtaler ("FAL") § § 3-2. 

Forsikringsbevis utstedes av Selskapet. 

Sikrede kan si opp forsikringen til HELP, jf. FAL §§ 3-4 og 3-6. Ved opphør er forsikringsperioden én kalendermåned fra oppsigelsesdato. Forsikringen vil avbrytes dersom bedriften får flere enn 9 ansatte. Nevnte forhold ansees å være et "særlig forhold" som gir grunn til å si opp forsikringsavtalen, jf. FAL § 3-7 første ledd. Ved opphør er forsikringsperioden to kalendermåneder fra oppsigelsesdato.

2.3 Tidspunkt for rettshjelpsbehov

Forsikringen dekker Sikredes behov for nødvendig advokatbistand, såfremt rettshjelpbehovet advokatbistanden skal avhjelpe oppsto i forsikringsperioden. Det er en forutsetning for dekning at de forhold og/eller opplysninger som rettshjelpbehovet/saken bygger på først kom til Sikredes kjennskap i forsikringsperioden.

I saker om kontraktsrett er det en forutsetning for dekning at den/de gjeldende kontrakten(e) er inngått i forsikringsperioden. 

2.4 Melding om skade

Sikrede må melde skaden/rettshjelpsbehovet til Selskapet uten ugrunnet opphold. Dersom Selskapet ikke har fått melding om skaden/rettshjelpsbehovet innen ett år etter at de forhold og/eller opplysninger som rettshjelpsbehovet/saken bygger på ble kjent for Sikrede, tapes retten til forsikringsdekning.

2.5 Karantene

For tvistesaker gjelder en karantene på 6 måneder. Med dette menes at forsikringen bare dekker saker der rettshjelpsbehovet ble kjent for sikrede senere enn 6 måneder etter sikredes tilslutning til forsikringsavtalen.

2.6 Norsk verneting

Forsikringen gjelder bare saker som reguleres av norsk rett, og som har norske domstoler som verneting.

2.7 Forsikringen gjelder ikke

 • Saker vedrørende private forhold.
 • Saker som gjelder sikredes ansvar for sine datterselskaper eller andre selvstendige rettssubjekter.
 • Tvister mot Selskapet, eller saker der det er interessemotsetning mellom Sikrede og Selskapet.
 • Saker som gjelder Sikredes forsettlige eller svikaktige handling eller unnlatelse.
 • Saker som har sammenheng med skader som følge av radioaktivitet, kjemiske katastrofer eller naturkatastrofer, terrorhandling, krig, revolusjon/opptøyer eller andre tilsvarende hendelser. 

3. Rådgivning 

Sikrede har rett til inntil 10 timer advokatbistand per år fra Selskapets advokater innen følgende rettsområder: 

 • Arbeidsrett
 • Kontraktsrett
 • Pengekravsrett
 • Fast eiendom
 • Skatterett / MVA

Dette gjelder med unntak av saker som gjelder:

 • Tariffrett, herunder opprettelse, tolkning eller endring av tariffavtaler
 • Kontrakter innenfor selskapets kjernevirksomhet (eksempelvis utleiefirma som leier ut lokaler til næringsdrivende)
 • Kontrakter om finansielle tjenester
 • Kjøp og salg av fast eiendom 
 • Misligholdssituasjoner som skyldes sikredes uaktsomme eller forsettlige opptreden 
 • Inndriving av gjeld og fordringer (inkasso)
 • Gjeldsforhandling, konkurs eller internasjonal beskatning

4. Tvist

Advokatbistand for tvister nevnt i punkt 2 gis frem til saken er løst ved forlik eller behandlet i de ordinære tvisteløsningsorganer. Unntakene ovenfor i punkt 2 gjelder tilsvarende.

Ved tvist dekkes inntil 2 millioner kroner per forsikringstilfelle etter punkt 3, og maksimalt 2 tvister per kalenderår. Se bestemmelser i punkt 6, Selskapets plikter og rettigheter, om hvilke sakskostnader som dekkes innenfor maksimalgrensen.

Det er oppstått tvist dersom et fremsatt krav er bestridt eller en motpart unnlater å ta stilling til et krav innen rimelig tid.

For bistand i tingretten og høyere rettsinstanser må tvistesummen være minimum kr 25.000. For bistand i andre klageinstanser (eksempelvis klagenemnd og forliksråd) må tvistesummen være minimum kr 5.000.

4.1 Egenandel

Ved bistand i tvister for tingretten og høyere rettsinstanser skal det betales en egenandel på kr 10.000. 

5. Sikredes plikter

Sikrede plikter å opptre lojalt overfor Selskapet, herunder skal alle relevante dokumenter vedkommende har tilgang til, og som kan ha betydning for saken og dekningen under denne forsikringen, legges frem for Selskapet. Videre skal alle spørsmål fra Selskapets advokater besvares ærlig og etter beste evne. Sikrede skal på eget tiltak straks gi opplysninger om alle forhold som kan ha betydning for saken, og skal stille seg til disposisjon for Selskapets advokater og sakkyndige, og vise frem eiendom, gjenstander og dokumenter etc. i den grad Selskapet ber om det.

Sikrede skal ikke selv ta skritt i saker som håndteres av Selskapet uten avtale om det. Se for øvrig punkt 5.

Etter innmelding av sak vil Sikrede bli kontaktet av en advokat som har særskilt kompetanse på rettsområdet som saken gjelder, og som vil være ansvarlig for å følge opp saken videre.

Hvis Sikrede ønsker at saken i stedet skal håndteres av en annen advokat etter Sikredes eget valg, meldes dette til Selskapet straks, om mulig ved registrering av saken. Sikredes rimelige og nødvendige advokatbistand fra annen advokat etter Sikredes valg, dekkes kun etter forespørsel fra Sikrede. Se også pkt. 5. 

Selskapet svarer ikke for advokatkostnader som overstiger godtgjørelse fastsatt av retten. Der saken ved rettslig tvist i rettsapparatet er håndtert for Sikrede av annen advokat enn Selskapets advokater, plikter Sikrede etter anmodning fra Selskapet, å begjære at retten fastsetter advokatens godtgjørelse i medhold av tvisteloven § 3-8.

Det er en forutsetning for dekning av kostnader til annen advokat enn Selskapets egne advokater at Selskapet senest én uke etter oppdragets slutt har mottatt spesifisert timeliste og oppgave over evt. øvrige sakskostnader knyttet til oppdraget. Der slik advokat har representert Sikrede ved rettslig tvist i rettsapparatet, må timeliste og oppgave over evt. øvrige sakskostnader under enhver omstendighet være mottatt av Selskapet senest én uke etter forkynnelsen av sakens avgjørelse i den enkelte instans.

Dersom Sikrede ikke oppfyller sine plikter i henhold til disse forsikringsvilkårene, kan retten til dekning under denne forsikringen mistes.

6. Selskapets plikter og rettigheter

Selskapet avgjør til enhver tid hvilke skritt som skal tas i saken. Etter innmelding av sak vil Sikrede bli kontaktet av en advokat som har særskilt kompetanse på rettsområdet som saken gjelder, og som vil være ansvarlig for å følge opp saken videre. Det forutsettes at Sikrede aksepterer de avgjørelser som Selskapet treffer på bakgrunn av sakens dokumenter, samt eventuelle råd og konklusjoner som fremlegges av sakkyndig og/eller advokat. Selskapet vurderer Sikredes sak og yter advokatbistand så langt saken er dekket, i saker der forsikringsselskapet finner at det er sannsynlig at kravet vil føre frem. Videre advokatbistand dekkes ikke av Selskapet hvis advokaten finner at kravet ikke vil føre frem.

Selskapet dekker inntil to millioner kroner per forsikringstilfelle. Innenfor denne maksimalgrensen dekkes sikredes rimelige og nødvendige advokatbistand i saken.  Advokatbistanden dekkes med en timesats begrenset oppad til den offentlige salærsatsen (jf. Salærforskriften § 2). 

I de tilfeller der saken håndteres av Selskapets egne advokater eller annen advokat etter beslutning fra Selskapet, dekkes i tillegg idømte sakskostnader og rettsgebyrer ved prosess, så langt den samlede dekningen ikke overstiger maksimalgrensen på to millioner kroner per forsikringstilfelle. Selskapet dekker ikke kostnader til fagkyndige. Selskapet svarer heller ikke for kostnader som er pådratt uten forsikringsselskapets forutgående samtykke. 

I saker der Sikrede begjærer oppbud, dekkes ikke rettsgebyrer eller forskudd til dekning av boomkostninger av forsikringen. 

Selskapet har rett til å holde motparten ansvarlig for sakskostnadene. Selskapet svarer heller ikke for eventuelle kostnader som oppstår ved bytte av advokat. Slik erstatning tilfaller Selskapet og Selskapet kan kreve sakskostnadene betalt direkte til seg fra motparten.

Forsikringsdekning i voldgiftssaker er begrenset til kun advokatbistand.

7. Personvern

Alle opplysninger Selskapet mottar i forbindelse med sitt arbeid behandles fortrolig og er basert på reglene om advokaters taushetsplikt. For øvrig vises det til HELP sin personvernerklæring (www.help.no). Det vil likevel være behov for å kommunisere en del av de opplysninger Sikrede gir Selskapet til andre, for eksempel ved bruk av sakkyndige og annen nødvendig kommunikasjon for å ivareta Sikredes interesser. Selskapet legger til grunn at det har Sikredes tillatelse til å gi opplysninger som nevnt. Med mindre annet er avtalt eller forutsatt har Selskapet rett til å opplyse om et potensielt eller allerede eksisterende klientforhold for å forklare interessekonflikter. 

Sikrede samtykker ved inngåelsen av forsikringsavtalen til at all kommunikasjon kan skje elektronisk.

8. Bistand i klagesaker

8.1 Selskapets klagenemnd

Dersom Sikrede er uenig i en avgjørelse om å avslutte saksbehandlingen eller ikke forfølge kravet videre, kan vedkommende kreve at avgjørelsen overprøves av Selskapets uavhengige nemnd. Klagen fremsettes per post eller elektronisk til: 

HELP Forsikring AS
Postboks 1870 
0124 Oslo

Epost: post@help.no
Telefon: 22 99 99 99

Nemnden består av tre personer, hvorav minst ett medlem skal ha bakgrunn fra forbrukerorganisasjon eller fra offentlig virksomhet som arbeider med forbrukersaker, og minst ett medlem skal ha juridisk kompetanse. Nemndsbehandling skjer uten kostnad for klageren. 

Nemnden avgjør om saksbehandlingen skal fortsette for Selskapets regning eller avsluttes. Sikrede skal orienteres om utfallet av nemndens behandling. Nemndens formann har anledning til å avvise klager som klart ikke vil føre frem. 

Dersom Sikrede etter nemndbehandling velger å føre saken videre på egenhånd og for egen kostnad, og vinner frem med sin sak, dekkes nødvendige kostnader. Vurderingen gjøres med bakgrunn i tvistelovens regler om fastsettelse av sakskostnader. 

8.2 Annen klagenemnd

Sikrede kan også kreve å få legge frem saken for Finansklagenemnda, jf. FAL § 20-1. Dette gjelder alle deler av forsikringsavtalen og forsikringsoppgjøret. Klagebehandling skjer uten kostnad for klageren. Klage fremsettes elektronisk via klageskjema på www.finansklagenemnda.no. Finansklagenemnda kan også kontaktes på telefon 23 13 19 60, og sekretariatet har en veiledningsplikt overfor publikum.

9. Bakgrunnsrett

Lov av 16. juni 1989 nr 69 om forsikringsavtaler, Forsikringsavtaleloven, gjelder for forsikringsavtalen. 

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no