Hopp til innhold
Min side - meld sak

Reiseforsikring og koronavirus (Covid-19)

Som følge av koronautbruddet vil mange som er, skal eller har vært på reise kunne ha økonomiske tap som kan dekkes av reiseforsikringen. Dette er eksempelvis kostnader ved avbestilling av reiser som ikke blir refundert av flyselskapet eller reiseselskapet. Noen blir syke på reisen og får utgifter i forbindelse med lege eller sykehusopphold. Andre får ekstra kostnader til hjemreise eller overnatting og losji.

Denne artikkelen er ment som informasjon om hvordan du kan håndtere dine eventuelle krav mot reiseforsikringen og hvordan du kan holde deg oppdatert.

Koronasituasjonen er ekstraordinær

Merk at denne artikkelen er en generell fremstilling. Det er viktig at man søker informasjon hos sin egen reiseforsikring. Både hva som fremgår i forsikringsbeviset og forsikringsvilkårene, samt at man søker informasjon hos forsikringen om hvordan man skal forholde seg ved melding av skade, særlig om man befinner seg i utsatt sitasjon i utlandet. Har du ikke lest vilkårene i egen forsikring og du skal benytte denne, er dette tidspunktet for å sette deg godt inn i de enkelte vilkårene.  

Informasjonen fra forsikringsselskapene i forbindelse med den globale koronapandemien endres daglig og vi henviser derfor til retningslinjene som fremgår der – se hjemmesiden til din reiseforsikring og UDs reiseinformasjon.   

Har jeg reiseforsikring? 

Mange har tegnet en egen reiseforsikring. Noen har forsikring gjennom medlemskap i fagforeningen som kollektiv fordel, eller gjennom forsikring som arbeidsgiver har tegnet.  

Reiseforsikring vil også kunne være tegnet om du har betalt hele eller deler av turen med et kredittkort. Har du ikke forsikring selv, vil du likevel kunne være forsikret dersom ektefellen eller samboeren din har reiseforsikring med familiedekning.  

Forsikringsavtaleloven angir at den sikrede (altså du som er forsikret) selv kan bestemme hvilke forsikringer han eller hun vil bruke, inntil man har fått den erstatningen man i alt har krav på. Dette betyr ikke at man kan kreve dobbelt om man har flere forsikringer. Det kan likevel være slik at man ikke får dekket hele sitt tap under den første forsikringen man melder skaden til. Da kan det være man kan kreve det resterende av det man har krav på hos sin andre reiseforsikring – som kanskje har bedre vilkår.  

Merk at enkelte reiseforsikringer tilbyr dekningsgaranti. Det innebærer at de garanterer for å dekke tap som andre konkurrerende forsikringer dekker under sine vilkår. Får du avslag, og forsikringen din har en slik garanti, kan det være verdt å undersøke om andre forsikringer ville dekket tapet.  

Avbestilling - utenlandsreise 

I forbindelse med koronautbruddet er det mange som allerede har sett seg nødt til å avbestille reisen. Turoperatørene har også kansellert. I lang tid fremover vil mange også sannsynligvis måtte avbestille allerede betalte feriereiser til utlandet. Spørsmålet er da hvordan den enkelte kan minimere sitt tap. Har du tegnet reiseforsikring vil du kunne få erstattet ditt økonomiske tap som følge av at ferien må avbestilles.  

Som alltid vil du først måtte avbestille reisen hos flyselskapet, reiseselskapet, hotellet ol. Det som ikke refunderes kan meldes som tap til reiseforsikringen. Per i dag har UD ustedt reiseråd mot utreise til alle land, se UDs sider for oppdateringer.  Avbestilling av alle utenlandsreiser vil derfor kunne dekkes såfremt det foreligger et reiseråd på utreisedagen. Merk at enkelte reiseforsikringer opererer med frister på 14 dager fra reiserådet ble gitt for de enkelte land. Vær derfor påpasselig med å avbestille tidsnok og melde eventuelt tap videre til forsikringen.  

Evakuering og tidligere hjemreise  

Evakuering og tidligere hjemreise grunnet epidemi/pandemi vil kunne dekkes av reiseforsikringen. Det er nødvendige og dokumenterte merutgifter ved hjemreisen som normalt dekkes. Søk informasjon hos reiseforsikringen din, og kontakt reiseforsikringen din om du ikke kan ordne hjemtransport selv. Hold deg også oppdatert på UD sine hjemmesider og følg rådene om registrering. 

Reisesyke 

Er du uheldig og blir syk på reisen. Så dekker reiseforsikringen i de fleste tilfeller nødvendige og dokumenterbare merutgifter til eksempelvis sykehusopphold og hjemtransport. Merk at det som hovedregel er krav til forhåndsgodkjenning fra reiseforsikringen og/eller den utenlandsoperatøren som forsikringen benytter – eksempelvis SOS International eller Falck Global Assistance. De setter deg i kontakt med samarbeidende lege for undersøkelse.  

Sørg for å ta vare på all dokumentasjon for kostnadene du har måtte legge ut for, og be om kopi av dokumentene fra lege og sykehus.   

Settes du i karantene av utenlandske myndigheter vil det kunne likestilles med sykdom og du kan få dekning for ekstra overnatting og kostnader i denne perioden.  

Undersøk sikkerhetsforskriftene/retningslinjene i forsikringsbeviset og forsikringsvilkårene og hos din reiseforsikring. Søk også råd på forsikringens nettside, disse oppdateres hyppig under koronakrisen.   

Reise til utenlandet til tross for UD sine reiseråd? 

Dersom du nå likevel velger å reise ut av landet i strid med UD sine reiseråd, så risikere du at reiseforsikringen din ikke er gyldig.  Man tar da en stor risiko om man skulle bli syk i utlandet eller det oppstår andre forhold der forsikringen vanligvis ville hjulpet deg.   

Avslag eller avkortning - hvilke klagemuligheter har man og hvilke frister må overholdes? 

Dersom du får avslag eller avkortning, skal reiseforsikringen opplyse om hvilke klagemuligheter man har og hvilke frister som gjelder.  

I forbindelse med koronakrisen er det sannsynlig med svært stor pågang hos forsikringsselskapene. Dette varsler de også om på egne nettsider og gjennom mediene. Det legger naturligvis ekstra press på saksbehandlingstiden og feil vil kunne forekomme. Er du uenig i avgjørelsen hos forsikringsselskapet er det ikke nødvendigvis slik at du behøver å finne deg i det.

  1. I noen tilfeller kan det være lagt til grunn feil/uriktig informasjon. Da kan det være mest effektivt at man i første omgang søker å oppklare dette direkte med saksbehandleren. Kommer man ingen vei med dette eller det trekker ut i tid må man vurdere om man skal klage videre til:
  1. Intern klagenemnd hos forsikringsselskapet. De fleste forsikringsselskapene operer med klageskjema til sin interne klagenemnd der man kan få en ny vurdering i saken. Foreligger fortsatt tvist kan du
  1. KLlage til Finansklagenemnda: Send kostnadsfritt en klage elektronisk eller per post til Finansklagenemnda – skadeforsikring.

Se nærmere om saksgangen hos Finansklagenemnda.

  1. Sak i forliksrådet eller domstolene – Får man medhold i finansklagenemnda, retter som regel forsikringsselskapene seg etter avgjørelsen. Får man ikke medhold i Finansklagenemnda kan avgjørelsen likevel tas videre til domstolene. Taper forsikringsselskapet, men de likevel velger å ta saken videre til tingretten, skal forsikringsselskapet dekke dine advokatkostnader.