Forsikringsvilkår Boligkjøperforsikring

Forsikringsvilkår av 1. mai 2018

1. Hvem gjelder forsikringen for?

Forsikringen gjelder for forbrukerkjøper som har kjøpt ubebygd tomt eller bolig som er ferdig oppført på kjøpstidspunktet, og som har inngått forsikringsavtalen tilknyttet dette boligkjøpet (heretter kalt Sikrede).

HELP Forsikring AS, heretter Selskapet, er forsikringsgiver.

2. Hvilket eiendomskjøp dekkes av forsikringen?

Forsikringen gjelder for kjøp av ubebygd tomt eller bolig i Norge, som angitt i forsikringsbeviset, og som omfattes av avhendingsloven.

Ved kjøp av landbrukseiendom, herunder småbruk, er det kun forhold vedrørende våningshuset som omfattes av forsikringen. Saker vedrørende andre bygg, konstruksjoner og tomt/ grunnarealer, dekkes ikke.

Ved kjøp av annen kombinasjonseiendom svarer Selskapet bare for saker ved den delen av eiendommen som er regulert til boligformål.

3. Hvor lenge varer forsikringen?

Forsikringen gjelder fra det tidspunkt boligkjøpsavtalen er signert av begge kontraktsparter, forutsatt at premien betales ved overtagelse.

Forsikringen gjelder så lenge Sikrede har rett til å reklamere overfor selger i henhold til avhendingsloven, men begrenset til fem år etter overtakelsen.

Forsikringen gjelder ikke for krav som meldes til Selskapet etter at Sikrede inngår avtale (aksepterer bud) om videresalg til tredjeperson. Tilsvarende gjelder ved avtale om skifte.

4. Hvilke tap dekkes av forsikringen?

Dersom eiendommen ikke stilles til sikredes disposisjon til avtalt tid (forsinkelse), eller det er sannsynlighetsovervekt for at det foreligger en eller flere kjøpsrettslige mangler i henhold til kjøpsavtalen og avhendingsloven, dekkes nødvendige kostnader ved reklamasjon og rettslig tvist med selger og selgers eierskifteforsikringselskap. Det er selskapet som gjør denne vurderingen. Se nærmere under punkt 7.

Erstatningsansvar for motpartens sakskostnader og rettsgebyr som følge av søksmål dekkes i henhold til vilkårenes punkt 8.

5. Hvilke krav dekkes ikke av forsikringen?

Forsikringen dekker ikke krav mot andre enn boligselgeren eller selgers boligselgerforsikringsselskap. Krav mot tidligere salgsledd dekkes ikke.

Forsikringen gjelder heller ikke andre krav mot selgeren enn de som kan utledes av kjøpekontrakt, avhendingsloven eller generelle rettsregler som regulerer forholdet mellom kjøper og selger av den aktuelle bolig.

Kostnader til inndrivelse av krav eller erstatningskrav overfor styre/ledelse i selskap som har solgt eiendommen til forsikringstaker, omfattes ikke av dekningen.

Kostnader til fagkyndige dekkes med inntil kr 30 000,- for hele forsikringsperioden. Begrensningen gjelder ikke for kostnader til fagkyndige meddommere.

6. Sikredes plikter

Dersom Sikrede oppdager ett eller flere forhold ved boligen som kan utgjøre en mangel, skal Sikrede snarest mulig etter at den mulige mangelen ble oppdaget, kontakte Selskapet og gi melding om de aktuelle forhold.

Sikrede plikter å ta vare på all dokumentasjon knyttet til boligkjøpet og eventuell mangel og overlevere dette til Selskapet på forespørsel.

For vurdering og avgjøring av dekningsspørsmålet skal Sikrede ved den advokat som er utpekt, gi Selskapet en redegjørelse for sakens faktum og bevis, og vurdering av sannsynligheten for om kravet fører frem overfor motparten. Redegjørelsen skal gi Selskapet tilstrekkelig grunnlag for å vurdere sakens dekningsmessighet, jf. vilkårenes punkt 4.

Ved rettslig prosess skal Sikrede fremme krav om sakskostnader overfor motparten. Tilkjente sakskostnader tilfaller Selskapet.

7. Selskapets plikter og rettigheter

Selskapet dekker nødvendige kostnader ved dekningsmessig sak, jf. vilkårenes punkt 4.

Hvis Sikrede i stedet ønsker at saken skal håndteres av en annen advokat etter eget valg, må dette meldes til Selskapet. Selskapet skal gi dekningstilsagn når kravet anses dekningsmessig, jf. vilkårenes punkt 4.

Advokatbistanden dekkes med en timesats begrenset oppover til den offentlige salærsatsen (jf. salærforskriften § 2).

Selskapets ansvar er begrenset til nødvendige og rimelige kostnader.

Det er en forutsetning for dekning av kostnader at Selskapet snarest mulig etter oppdragets slutt har mottatt spesifisert timeliste og oppgave over eventuelle øvrige sakskostnader knyttet til oppdraget. Når en advokat har representert Sikrede ved rettslig tvist i rettsapparatet, må timeliste og oppgave over eventuelle øvrige sakskostnader under enhver omstendighet være mottatt av Selskapet senest én uke etter forkynnelsen av sakens avgjørelse i vedkommende instans.

Selskapet svarer ikke for advokatkostnader som overstiger godtgjørelse fastsatt av retten. Sikrede plikter etter anmodning fra Selskapet å begjære at retten fastsetter advokatens godtgjørelse i medhold av tvisteloven § 3-8. Selskapet svarer heller ikke for kostnader som oppstår ved bytte av advokat.

8. Begrenset dekning der sikrede velger advokat

I de tilfeller der saken håndteres av advokat som ikke er utpekt av Selskapet, dekkes ikke ansvar for idømte sakskostnader eller rettsgebyrer.

9. Nemndsbehandling

Dersom Sikrede er uenig i Selskapets vurdering av sannsynligheten for å nå frem, jf. vilkårenes punkt 4, kan Sikrede kreve at vurderingen overprøves av en uavhengig nemnd, oppnevnt av Selskapet. Nemnden skal bestå av tre personer, hvorav minst én representant har bakgrunn fra forbrukerorganisasjon eller fra offentlig virksomhet som arbeider med forbrukersaker, og ett medlem skal ha juridisk kompetanse. Nemndsbehandlingen skjer uten kostnad for Sikrede.

Nemnden avgjør om saken skal fortsette for Selskapets regning eller avsluttes. Sikrede skal orienteres om utfallet av nemndens behandling. Nemndens leder har anledning til å avvise klager som klart ikke vil føre frem.

Sikrede kan alternativt fremsette klage overfor Finansklagenemnda, Pb. 53 Skøyen, 0212 Oslo.

Dersom Sikrede velger å føre saken videre på egen hånd, for egen kostnad og vinner frem med sitt krav mot selger, dekkes nødvendige kostnader. Vurderingen gjøres med bakgrunn i tvistelovens regler om fastsettelse av sakskostnader.

10.Egenandel

Sikrede har en egenandel på kr. 4 000,-. Egenandelen utløses og forfaller når Sikrede har fått 10 timers bistand eller det har oppstått tvist. Det er oppstått tvist dersom det foreligger uenighet om et krav, eller en motpart unnlater å ta stilling til et krav innen rimelig tid. Egenandelen refunderes til Sikrede dersom Sikrede mottar erstatning/prisavslag fra motparten.

Tid som brukes av fagkyndige, inngår ikke i timeantallet for utløsning av egenandelen.

11.Bakgrunnsrett

Lov av 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler, Forsikringsavtaleloven, gjelder for forsikringsavtaler

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no