Forsikringsvilkår Boligkjøperforsikring

Forsikringsvilkår av 1. juli 2019

1.Hvem forsikringen gjelder

Forsikringen gjelder for forbrukerkjøper som har kjøpt ubebygd tomt eller bolig som er ferdig oppført på kjøpstidspunktet, og som har inngått forsikringsavtalen tilknyttet dette boligkjøpet (heretter kalt Sikrede).

HELP Forsikring AS, heretter Selskapet, er forsikringsgiver.

2. Hvilket bolig-/eiendomskjøp forsikringen gjelder

2.1 Boligeiendom

Forsikringen gjelder ved kjøp av ubebygd tomt eller bolig i Norge, som angitt i forsikringsbeviset, og som reguleres av avhendingsloven.

2.2 Begrenset dekning ved kjøp av landbrukseiendom, tidligere landbrukseiendom, herunder småbruk, og andre kombinasjonseiendommer

2.2.1 Ved kjøp av landbrukseiendom, eller tidligere landbrukseiendom, herunder småbruk, er det kun rettshjelpsbehov relatert til forhold ved våningshuset (Sikredes primærbolig) som omfattes av forsikringen. Rettshjelpsbehov relatert til andre bygg, konstruksjoner, installasjoner, herunder utvendige rør -og kuminstallasjoner, samt tomt/grunnarealer, dekkes ikke.

2.2.2 Ved kjøp av annen kombinasjonseiendom er det kun rettshjelpsbehov relatert til den delen av bygningen/bygningsmassen som er solgt til boligformål som omfattes av forsikringen. Rettshjelpsbehov relatert til andre bygg, konstruksjoner, installasjoner, herunder utvendige rør- og kuminstallasjoner, samt tomt/grunnarealer, dekkes ikke.

3. Forsikringstiden

Forsikringen dekker kostnader i henhold til vilkårenes punkt 4 og 5 for rettshjelpsbehov som er konstatert i forsikringstiden.

Forsikringen gjelder fra det tidspunktet boligkjøpskontrakten er signert av begge kontraktsparter, forutsatt at premien betales ved avtalt overtakelsestidspunkt. Forsikringen dekker ikke når de forhold som danner grunnlag for rettshjelpsbehovet var kjent for Sikrede før signering av boligkjøpskontrakten.

Med mindre eiendommen overdras, varer forsikringstiden så lenge Sikrede har reklamasjonsrett overfor boligselger i henhold til avhendingsloven, men begrenset til fem år etter overtakelsen.

Forsikringen opphører hvis Sikrede inngår avtale (budaksept) om videresalg eller annen overdragelse til tredjeperson. Rettshjelpsbehov basert på forhold som ble kjent for Sikrede etter avtaleinngåelse med tredjeperson, dekkes derfor ikke. Tilsvarende gjelder ved skifte.

4. Dekningsfelt

Forsikringen dekker rimelige og nødvendige kostnader forbundet med rettshjelpsbehov knyttet til reklamasjon og rettslig tvist mot selger og selgers ansvarsforsikring (boligselgerforsikring) dersom det er sannsynlighetsovervekt for at Sikrede har krav som følge av kjøpsrettslige mangler i henhold til avhendingsloven og kjøpekontrakten. Det samme gjelder ved forsinkelse fra boligselgers side.

Selskapet avgjør dekningsvurderingen, se vilkårenes punkt 5.

Advokatbistanden dekkes med en timesats begrenset oppad til den offentlige salærsats, jf. salærforskriften § 2. Selskapets ansvar er begrenset til nødvendige og rimelige kostnader.
 
Kostnader til fagkyndige (for eksempel teknisk ekspertise), fagkyndige meddommere og/eller sakkyndige (for eksempel rettsopp- nevnte vitner), dekkes med inntil kr 30.000 for hele forsikringstiden.

Forutsatt at Sikrede benytter den advokat som Selskapet utpeker, gjelder begrensningen på kr 30.000 ikke kostnader til fagkyndige meddommere.

Kostnader og risiko ved inngrep og tilbakeføring av konstruksjoner, installasjoner, terreng, med videre, er ikke dekket av forsikringen. Erstatningsansvar for rettsgebyr og motpartens sakskostnader som følge av søksmål, dekkes i henhold til vilkårenes punkt 6.

Forsikringen dekker ikke kostnader til å vurdere, fremsette eller forfølge krav mot andre enn boligselgeren eller dennes boligselgerforsikring. Krav mot tidligere salgsledd dekkes ikke.

Forsikringen dekker ikke kostnader forbundet med andre krav mot selgeren enn de som kan utledes av kjøpekontrakten, avhendingsloven eller generelle kontraktsrettslige regler som gjelder i forholdet mellom Sikrede og selgeren av den aktuelle boligeiendom, i egenskap av selger.

Kostnader forbundet med rettslig eller utenrettslig inndrivelse av krav, dekkes ikke.

Kostnader relatert til erstatningskrav mot styre/ledelse i selskap som har solgt eiendommen til Sikrede, dekkes ikke.

5. Sikredes og Selskapets rettigheter og plikter

Dersom Sikrede oppdager ett eller flere forhold som kan utgjøre en mangel, skal Sikrede snarest mulig etter at den mulige mangelen ble oppdaget, kontakte Selskapet og gi melding om de aktuelle forhold.

Sikrede plikter å ta vare på all dokumentasjon knyttet til boligkjøpet og eventuell mangel og overlevere dette til Selskapet på forespørsel.

Sikrede skal gi Selskapet en redegjørelse for sakens faktum og bevis slik at Selskapet kan vurdere og avgjøre dekningsspørsmålet. Redegjørelsen skal gi Selskapet tilstrekkelig grunnlag for å vurdere om saken er dekket, jf. vilkårenes punkt 3 og 4.

Ved rettslig prosess skal Sikrede fremme krav om sakskostnader og erstatning for andre utlegg overfor motparten. Kravet skal prinsipalt hjemles i tvisteloven, så langt det er grunnlag for det. Tilkjente sakskostnader og erstatning for andre utlegg skal tilfalle Selskapet med tilsvarende beløp som er utbetalt under polisen.

Rettsavgjørelsen, eller sist avsagte rettsavgjørelse der saken er behandlet i flere instanser, avgjør Selskapets krav på tilkjente sakskostnader og andre erstatningsposter overfor Sikrede.

Hvis Sikrede inngår forliksavtale som reduserer Sikredes krav på dekning av sakskostnader og erstatningsposter som er dekket av Selskapet, etter at dom eller annen rettsavgjørelse foreligger, er den etterfølgende avtalen mellom Sikrede og motpart ikke bindende for Selskapets rettigheter og plikter.

Selskapet velger og utpeker advokat for Sikrede.

Dersom Sikrede ønsker at saken skal håndteres av advokat etter eget valg, må dette meddeles selskapet. Selskapet gir deknings- tilsagn og skal dekke kostnader fra det tidspunkt Sikrede har sannsynliggjort at saken er dekket jf. punkt 3, 4 og 5. Selskapet kan på ethvert tidspunkt gjøre en ny vurdering av om saken er dekket eller ikke. Sikrede plikter å bidra med alle opplysninger som kan være av betydning for vurderingen. Selskapet kan stanse videre dekning dersom faktiske eller rettslige grunnlag for kravet mot boligselger endres slik at kravet til sannsynlighetsovervekt, jf. punkt 4, ikke lenger er oppfylt.
 
Det er en forutsetning for dekning av kostnader at Selskapet snarest mulig etter oppdragets slutt har mottatt spesifisert timeliste og oppgave over eventuelle øvrige sakskostnader knyttet til oppdraget. Når en advokat har representert Sikrede ved rettslig tvist i rettsapparatet, må timeliste og oppgave over eventuelle øvrige sakskostnader under enhver omstendighet være mottatt av Selskapet senest to uker etter forkynnelsen av sakens avgjørelse i vedkommende instans.

Sikrede plikter etter anmodning fra Selskapet å begjære at retten fastsetter advokatens godtgjørelse i medhold av tvisteloven § 3-8. Selskapet svarer ikke for advokatkostnader som overstiger godtgjørelse fastsatt av retten. Selskapet svarer ikke for kostnader som oppstår ved bytte av advokat.

6. Begrenset dekning der sikrede velger advokat

I de tilfeller der saken håndteres av advokat som ikke er utpekt av Selskapet, dekkes ikke ansvar for idømte sakskostnader eller retts- gebyrer, herunder kostnader til rettsoppnevnte sakkyndige vitner og fagkyndige meddommere.

Det samme gjelder dersom Sikrede velger å få advokat utpekt av Selskapet etter at det er tatt rettslige skritt mot boligselger/selgeransvarsforsikringen.

7. Egenandel

Sikrede har en egenandel på kr 4.000 for hver sak som meldes. Egenandelen utløses og forfaller når Sikrede har fått 10 timers bistand eller det har oppstått tvist. Sikredes krav på dekning suspenderes fra egenandelen er forfalt til den betales.

Det er oppstått tvist dersom det foreligger uenighet om et krav, eller en motpart unnlater å ta stilling til et krav innen rimelig tid. Egenandelen refunderes til Sikrede dersom Sikrede mottar prisavslag, erstatning, retting eller heving fra motparten.

Tid som brukes av fagkyndige, inngår ikke i timeantallet som utløser egenandel.

8. Klage- og nemndsbehandling

8.1 Selskapets klagenemnd
Dersom Sikrede er uenig i en avgjørelse om å avslutte saksbehandlingen eller om ikke å forfølge kravet videre, kan vedkommende kreve at avgjørelsen overprøves av Selskapets uavhengige nemnd. Klagen kan sendes på e-post til:

klagenemnden@help.no
Klagen kan også sendes per brev: 
HELP Forsikring AS
Postboks 1870 Vika
0124 Oslo 

Nemnden består av tre personer, hvorav minst ett medlem skal ha bakgrunn fra forbrukerorganisasjon eller fra offentlig virksomhet som arbeider med forbrukersaker, og minst ett medlem skal ha juridisk kompetanse. Nemndsbehandling skjer uten kostnad for klageren.

Nemnden avgjør om saksbehandlingen skal fortsette for Selskapets regning eller avsluttes. Kunden skal orienteres om utfallet av nemndens behandling. Nemndens formann har anledning til å avvise klager som klart ikke vil føre frem.
Dersom Sikrede etter nemndsbehandling velger å føre saken videre på egen hånd og for egen kostnad, og vinner frem med sin sak, dekkes nødvendige kostnader. Vurderingen gjøres med bakgrunn i tvistelovens regler om fastsettelse av sakskostnader.
 
8.2 Annen klagenemnd
Sikrede kan også kreve å få legge frem saken for Finansklagenemnda, jf. fal § 20-1. Dette gjelder alle deler av forsikringsavtalen og forsikringsoppgjøret. Klagebehandling skjer uten kostnad for klageren. Klage fremsettes elektronisk via klageskjema på Finansklagenemnda kan også kontaktes på telefon 23 13 19 60, og sekretariatet har en veiledningsplikt overfor publikum.

9. Bakgrunnsrett

Lov av 16. juni 1989 nr 69 om forsikringsavtaler, forsikringsavtaleloven, gjelder for forsikringsavtalen.

10. Personvern – elektronisk kommunikasjon

Alle opplysninger Selskapet mottar i forbindelse med sitt arbeid, behandles fortrolig og er basert på reglene om advokaters taushetsplikt. For øvrig vises det til HELPs personvernerklæring (www.help.no). Det vil likevel være behov for å kommunisere til andre en del av de opplysninger Forsikringstaker/Sikrede gir Selskapet, for eksempel i dialog med sakkyndige og andre, for å ivareta Forsikringstakers/Sikredes interesser. Selskapet legger til grunn at det har Forsikringstakers/Sikredes tillatelse til å gi opplysninger som nevnt. Med mindre annet er avtalt eller forutsatt, har Selskapet rett til å opplyse om et potensielt eller eksisterende klientforhold for å forklare interessekonflikter. Forsikringstaker/Sikrede samtykker til at eiendomsmeglerforetaket som har formidlet forsikringen og Selskapet kan utveksle opplysninger som er nødvendige for å administrere forsikringsavtalen.

Forsikringstaker/Sikrede samtykker ved inngåelsen av forsikringsavtalen til at all kommunikasjon kan skje elektronisk.
 

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no