Informasjon til arvinger

Her følger en punktvis oversikt over hvilke skritt som arvingene bør ta når arvelater er gått bort.

Økonomisk oversikt

1.1 Ta vare på alle kvitteringer og fakturaer knyttet til gravferd (inkl. blomster, bevertning minnestund, gravsted, etc.). Disse utgiftene trekkes av boets midler før arven fordeles. Gravferdsutgiftene vil ofte forfalle før skifteform er avklart og skifteattest eventuelt er utstedt. Levér disse fakturaene inn til banken, så betaler banken for gravferden fra avdødes bankkonto.

1.2. Forsøk å sette opp en total oversikt over avdødes eiendeler og gjeld. Finn frem avdødes siste selvangivelse hvis mulig. Der står de fleste eiendeler og gjeldsposter. Restskatt/skatt til gode er også en gjelds- eller aktivapost i dødsboet.

1.3 Var avdøde gift eller samboer, må eventuell ektepakt eller samlivsavtale legges frem. Har ektefellene særeie- eller skjevdelingsmidler? Først må formuen og gjelden deles mellom partene. Gjenlevende ektefelles eiendeler (felleseie) og gjeld trekkes inn i delingen. Etter delingen har en skilt ut de eiendeler og den gjeld som utgjør avdødes dødsbo.

Tingretten

2. Ring tingretten der avdøde bodde, og snakk med saksbehandler som veileder om videre skritt. Du kan gjerne be om et møte.

2.1 Avklar om tingretten oppbevarer testamentDet som skal skje etter vår død kan vi bare regulere i testament. Mange har skrevet andre nedtegnelser eller gjort muntlige avtaler eller løfter, men disse er ikke bindende. Arvinger kan velge å respektere andre erklæringer om de ønsker, men det har de ingen plikt til.  Les mer for avdøde. Etterlot avdøde seg et testament et annet sted, bør dette leveres personlig til tingretten.

2.2 Ta med en oversikt over arvinger med personalia og kontaktopplysninger.

2.3 Bør tingretten utstede proklama?
Hvis arvingene overtar til privat skifte og avdøde viser seg å ha mer gjeld enn eiendeler, blir arvingene personlig ansvarlig for gjelden. Er en i tvil om avdødes gjeld, bør tingretten utstede proklama før boet eventuelt overtas til privat skifte. Proklama er en offentlig utlyst oppfordring til avdødes kreditorer om å melde sine krav innen en seks ukers frist. Hvis fristen oversittes, faller kravet bort. Pantesikrede krav (boliglån, salgspant i bil m.v.) er i behold selv om proklamafristen er løpt ut.

2.4 Be tingretten utstede bankboksfullmakt og formuesfullmakt?
Tingretten kan gi en arving formuesfullmakt slik at arvingen kan innhente opplysninger om avdødes aktiva og passiva. Da kan arvingen henvende seg til likningskontoret, banker osv. og få informasjon i form av siste selvangivelse, innestående bankinnskudd, fondsandeler etc. og avdødes gjeld. Fullmakten gir rett til innsyn, men fullmektigen kan ikke disponere over midlene.
Hvis avdøde hadde bankboks, kan arvingen få bankboksfullmakt og hjelp fra banken til å registrere hva som ligger i bankboksen, men intet skal fjernes. Det finnes ikke noe register over bankbokser, så arvingene må spørre etter mulig bankboks i alle banker avdøde kan ha hatt et kundeforhold i.

2.5 Skifte eller uskifte? 
Se vår veiledning her.

2.6 Privat eller offentlig skifte?
Se vår veiledning her.

NAV

3. Ta kontakt med NAV , og spør om dødsfallet utløser ytelser til de etterlatte.

3.1 Gravferdsstøtte gis sjelden, og bare hvis avdøde var ubemidlet. Begravelsesbyrået kan hjelpe med søknad.

3.2 Hvis avdøde etterlot seg ektefelle/samboer og/eller barn under 21 år, vil disse kunne ha krav på ektefelle- eller barnepensjon fra NAV. Du kan lese mer her.

3.3 Barnetrygden skal kanskje utvides og/eller betales til den andre forelder. Avklar dette med NAV.

Arbeidsgiver

4.1 Ta kontakt med avdødes arbeidsgiver om

 • etterlønn
 • feriepenger
 • eventuelle lån hos arbeidsgiver
 • andre ytelser, eks. gravferdsstøtte

4.2 Var avdøde forsikret gjennom arbeidsgiver slik at dødsfallet utløser ytelser til de etterlatte? Dette kan for eksempel være engangsbeløp og/eller løpende barnepensjon til gjenlevende ektefelle/samboer og barn.

4.3 Ta kontakt med egen arbeidsgiver om dødsfallet utløser ytelser til etterlatte gjennom etterlattes kollektive forsikringer.

Forsikringer

5. Send inn en forespørsel til register for livsforsikringer og pensjoner, her.

5.1 Avdødes andre forsikringer: Gravferdsstøtte, gruppeliv m.v. 
Eksempler:

 • Fagforening*
 • LO Favør
 • Reiseforsikringer (hvis dødsfall i forbindelse med. reise, herunder også til/fra arbeid eller på fritiden)
 • Bilansvar (hvis trafikkdødsfall)*Hvis du er LO-medlem kan det være du har gravferdsstøtte i en av dine forsikringer. Se for eksempel LOfavør Grunnforsikring som veldig mange forbund har som en del av sin forsikringspakke.

5.2 Undersøk egne privatforsikringer. Ektefelle/samboers død kan utløse rett til ytelser iht. etterlattes egen forsikring, for eksempel LO Favørs grunndekning.

Overformynderiet

6.1 Hvis avdøde hadde hjelpeverge/var under vergemål:
Hvis avdøde hadde oppnevnt hjelpeverge eller var under vergemål, må fylkesmannen levere boets midler over til arvingene.

6.2 Setteverge for umyndig arving
Hvis gjenlevende samboer/ektefelle har umyndige barn med avdøde, må fylkesmannen oppnevne en midlertidig verge for barnet til å ivareta barnets interesser om boet skal skiftes. Årsaken er at det er interessekonflikt mellom gjenlevende og barna, og da er gjenlevende inhabil til å gjøre beslutninger på barnets vegne. Delingen mellom foreldrene berører barnets arv, og dess mer av "kaken" gjenlevende mottar, dess mindre blir det i arv til barnet.

Verdsettelse

7.1 For å kunne sette opp boregnskap og gjennomføre fordeling, må boets eiendeler verdsettes.

 • For bankinnskudd og kontantbeholdning gir verdien seg selv
 • For VPS-registrerte aksjer og fondsandeler kan banken gi utskrift per dødsdato
 • For fast eiendom kan arvingene be en takstmann eller eiendomsmegler om å sette en markedsverdi
 • For motorkjøretøyer har forsikringsselskapene tilgang til listepriser, og NAF eller merkeverksteder kan gi en konkret vurdering mot betaling. Ofte vil et søk på bilmerke og årsmodell på Finn gi veiledning
 • For innbo/løsøre er verdiene ofte lavere enn arvinger regner med. Brukt møblement og hvitevarer har liten verdi, se www.finn.no. Forsikringssum er irrelevant

7.2 Praktisk løsning
Ofte settes verdien av innbo/løsøre opp som en samlepost på mellom 25.000 og 150.000 kr i boregnskapet. En rettesnor er hvor meget et auksjonsfirma ville ha betalt for å kjøpe alt av innbo/løsøre under ett. Vanligvis deler arvingene disse eiendelene i minnelighet, eks. ved loddtrekning eller ved at de velger seg hver sin ting på rundgang. Det ingen vil ha kan gis til Fretex eller lignende.

Boregnskap

Sett opp et boregnskap. Eksempel:

Bolig2 000 000
Bil50 000
Båt50 000
Bankinnskudd25 000
Innbo20 000
Kontanter2 000
Boliglån-750 000
Kredittkort-30 000
Mobilregning-700
Strømregning-1 000
Sum1 365 300
Gravferdskostnader-58 000
Arv til fordeling1 307 300

Skifteavtale

Sett opp en skriftlig avtale om fordelingen av arven, der det kort angis hva avdødes bo består av i form av eiendeler og gjeld, og hvem som skal overta hva. Avtalen bør gjengi hvilke verdier hver arving skal motta. Boet bør gjøres opp endelig, og det bør fremgå nederst i avtalen at boet er gjort opp i sin helhet og at ingen av partene har noe mer å kreve av hverandre. Alle arvinger bør signere på avtalen.

Endring av eierskap

Se til at den som overtar ting får overført det formelle eierskapet, eks. til motorkjøretøyer, VPS-konto og fast eiendom. Overtas pantegjeld må denne refinansiere slik at ny eier blir eneskyldner og avdødes gjeldsansvar slettes. Når boet er avsluttet skal ikke lenger avdøde stå som eier eller skyldner til noe.

Skatteetaten

Det skal sendes selvangivelse for avdøde til og med det år avdødes bo avvikles. Hvis boet avsluttes tidlig i året, bør en be Skatteetaten (likningskontoret) om såkalt forhåndslikning så skatteoppgjøret fremskytes. Skjemaet finner du her.

Les flere veiledninger om arv her

 

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no